Loading...

Oznamy

Združenie V7 rokovalo so štátnym tajomníkom

V piatok 4. septembra 2020 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave uskutočnilo rokovanie rektorov  Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Rokovanie malo dve časti. V prvej sa rektori a predseda SAV venovali viacerým dôležitým témam - popularizácii vedy, navrhovanému modelu kreovania „SK Roadmap výskumných infraštruktúr“ zo strany MŠVVaŠ SR a účasti slovenských inštitúcii v medzinárodných vedeckých centrách a projektoch ESFRI. Taktiež sa vzájomne informovali o skúsenostiach z prípravy výučby v novom akademickom roku.

V druhej časti rokovania na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rokovali so štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom. Hlavnou témou bola problematika čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), postup pri vypracovaní Národného plánu priorít pre čerpania fondu obnovy. Rektori  V7 a predseda SAV otvorili aj otázky prípravy nového zákona o vysokých školách a metodiky financovania VŠ.

K najdôležitejším záverom rokovania patria:

1. Rektori V7 a predseda SAV ocenili opatrenia zo strany Výskumnej agentúry MŠVVaŠ SR prijaté pre pokrok pri čerpaní EŠIF -  najmä pri projektoch dlhodobého strategického výskumu. Obe strany sa zhodli na tom, že vynaložia maximálne úsilie na urýchlené zazmluvňovanie projektov.

2. Rektori V7 a predseda SAV ocenili rozpracovanie Programového vyhlásenia Vlády SR v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

3. Združenie V7 a predseda SAV predložili štátnemu tajomníkovi návrh zmluvy na založenie Akademickej a priemyselnej výskumno-edukačnej platformy v oblasti materiálov a analytických zariadení a pre spoluprácu s medzinárodnými vedeckými centrami (skrátene MVCNET), ako pilotného modelu na financovanie zapojenia SR do medzinárodných vedeckých centier a požiadali ho o vyjadrenie, či tento model je v súlade so zámermi MŠVVaŠ SR.

4. Obe strany vyjadrili vôľu spolupracovať na príprave Národného plánu priorít pre fond obnovy, pri príprave zásad Zákona o VŠ i Metodiky financovania VŠ.

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR (Združenie V7) tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Členovia Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore.