Loading...

Organizačná štruktúra

Jazdecký areál

Charakteristika

Jazdecký areál ako účelové zariadenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zabezpečuje pedagogický proces študentov UVLF v Košiciach, športovú činnosť študentov a zamestnancov UVLF, ako aj detí, mládeže a dospelých z blízkeho i širokého okolia, organizáciu športových, spoločenských a kultúrnych podujatí a chovateľskú a poradenskú činnosť.

V jazdeckom areáli sú realizované najmä praktické cvičenia z predmetov zootechnika a technológia chovu zvierat, hygiena chovu zvierat a welfare, epizootológia, všeobecná reprodukcia a pôrodníctvo, choroby koní, základy podkúvačstva a ortopedické podkúvanie koní, hipoterapia, výcvik a rehabilitácia koní a jazdectvo. Predmetov s jazdeckou tematikou sa pravidelne zúčastňujú študenti všetkých študijných programov našej univerzity vrátane študentov študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.

Športová činnosť v Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach je zabezpečovaná prostredníctvom Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF. Širokým záberom v parkúrovom skákaní a voltíži a cieľavedomou prácou s mládežou sa darí pokračovať v dosahovaní vynikajúcich výsledkov.

K nosným aktivitám organizovaným Jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF patria preteky, sústredenia, spoločné tréningy. Medzi najpopulárnejšie patria aprílové preteky Slovenský voltížny pohár, drezúrne preteky, júnová Cena rektora v parkúrovom skákaní, septembrový Košický pohár a októbrová Hubertova jazda.

V priestoroch jazdeckého areálu má sídlo Oddelenie jazdnej polície v Košiciach odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru.