Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Záverečné práce

Bakalárske práce

ŠP kynológia:

 • Elektroliečba a elektroakupunktúra u psov

ŠP bezpečnosť krmív a potravín

 • Možnosti stanovenia vitamínu B3 v potravinách a krmovinách
 • Potenciálne nebezpečenstvo vybraných prirodzene toxických látok v potrave rastlinného pôvodu
 • Sacharidy v alternatívach mlieka rastlinného pôvodu
 • Infračervená spektroskopia v potravinárstve

ŠP náuka o živočíchoch

 • Biochemický pohľad na komplementový systém u zvierat

Diplomové práce

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

 • Biochemické markery poškodenia pečene u hovädzieho dobytka s inváziou Fasciola hepatica
 • Ochranný enzýmový systém včely medonosnej po expozícii vybraným insekticídom
 • Väzbová afinita potenciálne terapeutických peptidov na proteín S vírusu SARS-Cov2
 • Nová kolorimetrická metóda na stanovenie kreatínkinázy
 • Elektroforetický profil plazmatických proteínov u zvierat pri vybraných ochoreniach
 • Hodnotenie biochemického profilu kráv mäsových plemien počas gravidity
 • Hydrolýza chromogénnych acylovaných peptidov niektorými serínovými proteázami
 • Stanovenie parametrov biochemického profilu u psov s Lymskou boreliózou

ŠP hygiena potravín

 • Vplyv podmienok skladovania na kvalitu jedlých olejov
 • Polyfenoly v tradičnej a modernej strave
 • Vplyv úpravy potravinových surovín na obsah polyfenolov
 • Nová kolorimetrická metóda na stanovenie kreatínkinázy

ŠP Trh a kvalita potravín

 • Polyfenoly v tradičnej a modernej strave
 • Obsah redukujúcich cukrov vo vybraných fermentovaných mliečnych výrobkoch

ŠP farmácia

 • Ochranný enzýmový systém včely medonosnej po expozícii vybraným insekticídom
 • Aplikácia moderných analytických metód pri monitorovaní lymskej boreliózy
 • Interakcia potenciálnych rastlinných repellentov s nukleovými kyselinami
 • Štúdium fyzikálno-chemických vlastností, agregácie a povrchovej modifikácie nanočastíc ušľachtilých kovov
 • Zelená syntéza kovových nanočastíc s potenciálnou antimikrobiálnou aktivitou
 • Metionín: Metabolizmus a jeho význam pri nádorovom ochorení
 • Vplyv vybraných fytorepelentov na stabilitu sérových proteínov
 • Stanovenie kvercetínu v extraktoch zo zeleného čaju
 • Komplexy prechodných kovov s biologicky aktívnymi ligandmi: Schiffove bázy
 • Detekcia fosforescencie singletového kyslíka tvoreného prírodným fotocitlivým flavoproteínom AsLOV2 a jeho mutantmi
 • Tryptofán: Metabolické cesty pri nádorovom ochorení
 • Optimalizácia extrakcie pri biosyntéze strieborných nanočástic
 • Väzbová aktivita DNA a spektrálne vlastnosti nových synteticky pripravených kumarínových derivátov
 • Ganoderma lucidum liečivá čínska huba
 • Možnosti terapie hypotyroidizmu
 • Biogénna syntéza kovových nanočastíc a ich farmaceutické aplikácie
 • Terapia hypertyreózy mužov Thyrozolom

Rigorózne práce

ŠP toxikológia

 • Syntéza nových aryloxyaminopropanolových derivátov ako potenciálnych inhibítorov cholínesteráz
 • Indolové hybridné chalkóny a ich biologická aktivita

ŠP mikrobiológia

 • Štúdium antimikrobiálnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených zelenou syntézou

ŠP farmakológia

 • Metabolomická diagnostika renálnej dysfunkcie
 • Post-transplantačný vplyv na metabolomický profil telesných tekutín