Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Záverečné práce

Bakalárske práce

ŠP kynológia:

 • Vplyv kryoterapie na zdravie a welfare psov

ŠP bezpečnosť krmív a potravín

 • Fyzikálne stanovenie kvality ovocného kvasu
 • Preferované zložky potravy z hľadiska chémie potravín
 • Porovnanie obsahu cukrov vo vybraných nesladených fermentovaných mliečnych výrobkoch

ŠP náuka o živočíchoch

 • Carnosine and its significance in living organisms

Diplomové práce

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

 • Determination of gamma-glutamyltransferase activity using microtiter plate technique
 • Biochemické markery poškodenia pečene u hovädzieho dobytka s inváziou Fasciola hepatica
 • Ochranný enzýmový systém včely medonosnej po expozícii vybraným insekticídom
 • Analýza stability syntetických peptidov s potenciálne terapeutickým účinkom metódou teplotného posunu
 • Analýza konformácie potenciálne terapeutických peptidov CD spektroskopiou

ŠP hygiena potravín

 • Vplyv podmienok skladovania na kvalitu jedlých olejov
 • Polyfenoly v tradičnej a modernej strave

ŠP farmácia

 • Ochranný enzýmový systém včely medonosnej po expozícii vybraným insekticídom
 • Liečivé huby Cordyceps ako nový zdroj bioaktívnych zlúčenín
 • Nové hydroxylované chalkóny s indolovým jadrom: syntéza, charakterizácia a biologická aktivita
 • Polyfenolové zlúčeniny v paprike
 • Sledovanie štruktúrnych zmien DNA po inkorporácii vybraných fenylpyrazolových insekticídov
 • HPLC analýza moču pri ochoreniach močového systému
 • Možnosti terapie lymskej boreliózy
 • Syntéza derivátov kumarínu s potenciálnou protirakovinovou aktivitou
 • Biosyntéza nanočastíc a ich antioxidačná aktivita
 • Aplikácia moderných analytických metód pri monitorovaní lymskej boreliózy
 • Interakcia potenciálnych rastlinných repellentov s nukleovými kyselinami
 • Spektrálna charakterizácia farmaceuticky významných antrachinónov
 • Simultánne stanovenie E 202 a E 211 v sirupových liekových formách
 • Potvrdenie deklarovaného farbiva HPLC analýzou v detskom sirupe
 • Stanovenie kyseliny askorbovej vo farmaceutických vzorkách
 • Syntéza nových karbamátových derivátov ako inhibítorov cholínesterázy
 • Príprava extraktov z liečivých húb druhu Cordyceps
 • Príprava, charakterizácia a štúdium biologickej aktivity koordinačných zlúčenín kobaltu na báze chinolínov
 • Koordinačné zlúčeniny železa s 8-hydroxychinolínom
 • Komplexné zlúčeniny kobaltu s ligandom 5,7-dichlór-8-hydroxychinolín
 • Využitie SPE extrakcie pri stanovení liečiva metódou RP-HPLC v krvnom sére

Rigorózne práce

ŠP toxikológia

 • Zelená syntéza kovových nanočastíc a využitie ich optických vlastností
 • Stanovenie stability nových karbamátových derivátov ako inhibítorov cholínesteráz
 • Antioxidačná aktivita húb
 • Stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených zelenou syntézou
 • Antioxidačná aktivita húb rodu Cordyceps (Fr.)
 • Cordyceps spp: Izolácia, identifikácia a biologická aktivita polysacharidov
 • Štúdium antioxidačných vlastností kvercetínu a jeho zlúčenín s kovmi
 • Riziká vybraných konzervačných látok a ich stanovenie vo farmaceutických vzorkách
 • Riziká používania vybraných farbív a ich stanovenie metódou kvapalinovej chromatografie v rôznych liekových formách

ŠP mikrobiológia

 • Štúdium antimikrobiálnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených zelenou syntézou

ŠP farmakológia

 • Diagnostika močových metabolitov pri rakovine
 • Farmakologický profil novosyntetizovaných chalkónov
 • Farmakoterapia a diagnostika pridružených komplikácií pri dne
 • Analýza farmakoterapie žilových ochorení
 • Farmakologické aspekty využitia nanočastíc pripravených zelenou syntézou
 • Stresové hormóny počas tehotenstva
 • Štúdium stability skvalénových adjuvansov s chitosanom