Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Vedecko-výskumná činnosť

V súčasnosti je vedecko-výskumná činnosť katedry tematicky značne široká a je zameraná hlavne na:

 • sledovanie vplyvu zmien rastových podmienok na obsah liečivých a biologicky aktívnych látok v hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link;
 • štúdium antioxidačnej a antimikrobiálnej aktivity extraktov z rôznych druhov húb;
 • stanovenie obsahu aditívnych látok (konzervačné látky, umelé sladidlá a farbivá) vo farmaceutických výrobkoch;
 • zelenú syntézu a stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných a zlatých nanočastíc s antimikrobiálnou a antiproliferatívnou aktivitou;
 • syntézu (konvenčnú ako aj mechanochemickú) a charakterizáciu derivátov prírodných látok s protinádorovým potenciálom, sledovanie vzťahu medzi štruktúrou a biologickou účinnosťou
 • metabolomickú profiláciu biologických tekutín (moč, krv) v diagnostike onkologických a iných typov ochorení (dna, celiakia, diabetes mellitus, ...);
 • prípravu koordinačných zlúčenín s antiproliferačným účinkom;
 • metabolomickú profiláciu biologických tekutín (moč, krv) pomocou HPLC so zameraním na detekciu metabolitov tryptofánu a tyrozínu pri fyziologických stavoch a pri stavoch s predpokladanou zmenou koncentrácie endogénnych metabolitov pri Lymskej borelióze
 • analýzu špecifických proteínov, resp. peptidov v moči pacientov v rôznych štádiách Lymskej boreliózy  a následne ich diagnostický test na báze DNA microarray na simultánnu detekciu viacerých arbovírusov v jednom experimente
 • izoláciu lipopeptidov produkovaných baktériami rodu Bacillus a ich kvalitatívna analýza pomocou HPLC
 • zelenú syntézu strieborných nanočastíc;
 • štúdium vlastností nanopórovitých systémov na báze siliky ako nosičov liečiv;
 • štúdium antioxidačného enzýmového systému, jeho zmien v dôsledku používania vybraných xenobiotík (ťažké kovy, pesticídy, liečivá);
 • sledovanie zmien vo vlastnostiach potravín spôsobených Maillardovými reakciami;
 • využitie proteolytických a niektorých oxidoredukčných enzýmov a peptidových rastových faktorov v základnom výskume a v diagnostickej praxi;
 • izoláciu peptidáz z lariev muchy domácej a bzučivky zelenej za účelom larvoterapie;
 • metabolomiku moču za účelom diagnostiky nádorových ochorení;
 • štúdium interakcií antivírusových a antirakovinových liečiv a ich derivátov s dôležitými biologickými molekulami a transportnými systémami;
 • štúdium interakcií vybraných pesticídov a repelentov s dôležitými biomakromolekulami (DNA, albumín);
 • príprava a charakterizácia koordinačných zlúčenín vybraných prechodných kovov s biologicky aktívnymi ligandmi.
Projekty:
 • ITMS2014+ kód projektu: NFP313010V455 Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED) (vedúci projektu prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.)
 • APVV-18-0259: Strategický vývoj terapeutických látok voči neuroinfekciám spôsobených vektorom prenášanými patogénmi (vedúci doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.)
 • APVV-20-0512: Pokročilé superparamagnetické nanočastice pre biomedicínske aplikácie (vedúci doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. – PF UPJŠ, doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD. – UVLF)
 • APVV-20-0184: Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami (vedúci Ing. Ľubomír Medvecký, PhD. – ÚMV SAV, RNDr. Peter Očenáš, PhD. – UVLF)
 • VEGA 1/0148/19: Komplexy platinových kovov s planárnymi aromatickými jadrami ako protinádorové liečivá (vedúci doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD. – PF UPJŠ, RNDr. Lucia Váhovská, PhD. – UVLF)
 • VEGA 1/0355/19: Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny (vedúci prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.)
 • VEGA 1/0557/20: Doba života singletového kyslíka v bunkách: cesta k zvýšenej efektívnosti fotodynamickej terapie nádorových ochorení (vedúci doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. – PF UPJŠ, RNDr. Alena Strejčková, PhD. – UVLF)
 • VEGA 1/0156/21: Aplikácia viacnásobnej faktorovej analýzy na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vyrobeného vína pre dosiahnutie zníženia obsahu biogénnych amínov (vedúci MVDr. Boris Semjon, PhD.)
 • VEGA 1/0166/21: Vplyv kombinovanej expozície neonikotinoidových insekticídov a azolových antimykotík na vybrané druhy necieľových organizmov (vedúci MVDr. Schwarzbacherová Viera, PhD.)
 • VEGA 1/0071/21: Sledovanie vplyvu metabolitov vybraných lišajníkov na angiogenézu, proliferáciu nádorových buniek a rast patogénnych kvasiniek (vedúci RNDr. Miriam Bačkorová Miriam, PhD.)
 • VEGA 2/0112/22: Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie (vedúci RNDr. Matej Baláž, PhD. – Ústav geotechniky SAV, RNDr. Aneta Salayová, PhD – UVLF)
 • VEGA 1/0372/22: Využitie prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov pri eliminácii kožných biofilmových infekcií (vedúci MVDr. Eva Styková, PhD.)
 • VEGA 1/0454/22: Štúdium možností využitia humínových látok v kombinácii s autochtónnymi probiotickými včelími laktobacilmi pre zlepšenie zdravia včiel medonosných a kvality včelích produktov (vedúci doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.)
 • KEGA 015UVLF-4/2022: Inovácia výučby klinickej a patologickej biochémie v študijnom programe farmácia (vedúci RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, PhD.)