Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Vedecko-výskumná činnosť

V súčasnosti je vedecko-výskumná činnosť katedry tematicky značne široká a je zameraná hlavne na:

 • sledovanie vplyvu zmien rastových podmienok na obsah liečivých a biologicky aktívnych látok v hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link;
 • štúdium antioxidačnej a antimikrobiálnej aktivity extraktov z rôznych druhov húb;
 • stanovenie obsahu aditívnych látok (konzervačné látky, umelé sladidlá a farbivá) vo farmaceutických výrobkoch;
 • zelenú syntézu a stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných a zlatých nanočastíc s antimikrobiálnou a antiproliferatívnou aktivitou;
 • syntézu (konvenčnú ako aj mechanochemickú) a charakterizáciu derivátov prírodných látok s protinádorovým potenciálom, sledovanie vzťahu medzi štruktúrou a biologickou účinnosťou
 • metabolomickú profiláciu biologických tekutín (moč, krv) v diagnostike onkologických a iných typov ochorení (dna, celiakia, diabetes mellitus, ...);
 • prípravu koordinačných zlúčenín s antiproliferačným účinkom;
 • metabolomickú profiláciu biologických tekutín (moč, krv) pomocou HPLC so zameraním na detekciu metabolitov tryptofánu a tyrozínu pri fyziologických stavoch a pri stavoch s predpokladanou zmenou koncentrácie endogénnych metabolitov pri Lymskej borelióze
 • analýzu špecifických proteínov, resp. peptidov v moči pacientov v rôznych štádiách Lymskej boreliózy  a následne ich diagnostický test na báze DNA microarray na simultánnu detekciu viacerých arbovírusov v jednom experimente
 • izoláciu lipopeptidov produkovaných baktériami rodu Bacillus a ich kvalitatívna analýza pomocou HPLC
 • zelenú syntézu strieborných nanočastíc;
 • štúdium vlastností nanopórovitých systémov na báze siliky ako nosičov liečiv;
 • štúdium antioxidačného enzýmového systému, jeho zmien v dôsledku používania vybraných xenobiotík (ťažké kovy, pesticídy, liečivá);
 • sledovanie zmien vo vlastnostiach potravín spôsobených Maillardovými reakciami;
 • využitie proteolytických a niektorých oxidoredukčných enzýmov a peptidových rastových faktorov v základnom výskume a v diagnostickej praxi;
 • izoláciu peptidáz z lariev muchy domácej a bzučivky zelenej za účelom larvoterapie;
 • metabolomiku moču za účelom diagnostiky nádorových ochorení;
 • štúdium interakcií antivírusových a antirakovinových liečiv a ich derivátov s dôležitými biologickými molekulami a transportnými systémami;
 • štúdium interakcií vybraných pesticídov a repelentov s dôležitými biomakromolekulami (DNA, albumín);
 • príprava a charakterizácia koordinačných zlúčenín vybraných prechodných kovov s biologicky aktívnymi ligandmi.
Projekty:
 • ITMS2014+ kód projektu: NFP313010V455 Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)
 • APVV-14-0218: Odhalenie ligand-receptor interakcií zúčastňujúcich sa invázie patogénov do centrálneho nervového systému a vývoj cielenej terapeutickej stratégie voči neuroinfekciám (vedúci doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.)
 • APVV-15-0520: Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv (vedúci prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. – UPJŠ, doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD. – UVLF)
 • KEGA 012UVLF-4/2018: „Biofyzikálne metódy v medicíne“ – dobudovanie experimentálnej časti predmetu (vedúci doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.)
 • VEGA 1/0081/17: Štúdium účinku prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov na inhibíciu biofilm tvoriacich  patogénov (vedúci: doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.)
 • VEGA 2/0044/18: Vysokoenergetické mletie pre syntézu nanomateriálov bioprístupom a vybrané environmentálne aplikácie (vedúci RNDr. Matej Baláž, PhD. za SAV, za rezort školstva RNDr. Aneta Salayová, PhD.)
 • VEGA 1/0148/19: Komplexy platinových kovov s planárnymi aromatickými jadrami ako protinádorové liečivá (vedúci doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.)
 • VEGA 1/0355/19: Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny (vedúci prof. MVDR. Mikuláš Levkut, DrSc.)
 • VEGA 1/0242/19: Genetické a epigenetické zmeny v bunkách prežúvavcov exponovaných pesticídom (vedúci doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.) 
 • EFSA (GP/EFSA/ENCO/2018/03): Partnering Grants. Koordinátor Institute of Nutrition and Food Technology (INYTA) UNIVERSITY OF GRANADA