Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Pedagogická činnosť

Katedra zabezpečuje z chemických disciplín výučbu všeobecnej a anorganickej chémie, ktorá predstavuje teoretický základ všetkých chemických disciplín a pojednáva o chémii prvkov a ich zlúčenín so zameraním na ich využitie vo farmácii a medicíne. Organická chémia je zameraná na základné princípy organickej chémie, štruktúru organických zlúčenín, základné mechanizmy chemických reakcií, vzťahy medzi funkčnými skupinami, ich vplyv na fyzikálno-chemické vlastnosti organických látok a ich spektrálnu identifikáciu. Fyzikálna chémia sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami chemických sústav a zákonitosťami priebehu chemických dejov. Je zameraná na termodynamiku, elektrochémiu, chemickú kinetiku a koloidiku. Analytická chémia sa zameriava na identifikáciu a kvantifikáciu chemických látok metódami mikroanalýzy, klasickej a modernej inštrumentálnej analýzy. Farmaceutická chémia sa zaoberá projektovaním a syntézou liečiv, štúdiom ich chemických vlastností a vzťahu chemickej štruktúry liečiv a ich účinku na ľudský organizmus. Na analýze liečiv študent získa praktické zručnosti pri využití analytických metód na hodnotenie liečiv a liekov v súlade s platnými predpismi, najmä Európskym liekopisom a Slovenským farmaceutickým kódexom. Cieľom povinne voliteľného predmetu laboratórna technika je oboznámiť študentov so základnými postupmi pri práci v chemických laboratóriách. Úlohou predmetu chémia je vytvoriť teoretický základ pre štúdium vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami biologicky významných látok. Dôraz sa kladie na tie oblasti chémie, ktoré sú v úzkom spojení s biofyzikou, biochémiou, fyziológiou, patológiou a ďalšími predmetmi, ktoré vyžadujú chemické znalosti. Chémia potravín poskytuje poznatky o chemickej štruktúre a zložení potravín, ako aj o chemických dejoch, ktoré prebiehajú počas spracovania a skladovania výrobkov. Tieto deje vyúsťujú do zmien chemického zloženia a akosti hotových výrobkov. Predmet vysvetľuje princípy týchto zmien na základe znalosti chemických a fyzikálnych dejov. Povinne voliteľný predmet Chémia v príkladoch je určený študentom farmácie za účelom zorientovania sa v základných výpočtoch nevyhnutných pre bežnú farmaceutickú prax. Predmet má poslucháča podnietiť v exaktnom myslení a správnom logickom prístupe k praktickým chemickým výpočtom.

biochemických disciplín výučba predmetu biochémia je zameraná na vysvetlenie mechanizmov činnosti enzýmov a chemických reakcií v rámci metabolizmu sacharidov, lipidov, steroidov, bielkovín, aminokyselín a nukleových kyselín. V druhom semestri využíva poznatky základnej biochémie na spájanie s vedomosťami z fyziológie so zámerom porozumieť fungovaniu živočíšneho organizmu na molekulovej úrovni v oblasti tzv. funkčnej (orgánovej) biochémie. Študijný predmet klinická a patologická biochémia pre študijný program farmácia je zameraný na pochopenie patologických procesov na molekulovej úrovni a možnosti ich laboratórnej diagnostiky využívajúc klinické prípadové štúdie. Povinne voliteľné predmety patologická biochémia, xenobiochémia a klinická biochémia dopĺňajú poznatky predklinických a klinických študijných predmetov pre študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva na molekulovej úrovni.

biofyzikálnych disciplín výučba biofyziky poskytuje nevyhnutné vedomosti potrebné pre pochopenie fyzikálnych zákonov, javov a procesov prebiehajúcich na úrovni molekúl, buniek, tkanív a orgánov, ale tiež nemenej dôležité informácie o fyzikálnych princípoch, na ktorých sú založené experimentálne, diagnostické a terapeutické metódy využívané v lekárstve, farmácii, hygiene potravín a vo vedeckom výskume. Pre študentov farmácie je tiež teoretickým základom pre zvládnutie fyzikálnej chémie. Povinne voliteľný seminár biofyzikálne metódy v medicíne pre študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo rozširuje znalosti fyzikálnych princípov diagnostických a terapeutických metód a prístrojov využívaných v lekárskej praxi.

Vedecko-pedagogickí pracovníci zabezpečujú výučbu nasledovných povinných (P) a povinne voliteľných (PV) študijných predmetov v slovenskom (SK) a anglickom (EN) jazyku:

ŠP bezpečnosť krmív a potravín (SK):

 • všeobecná a anorganická chémia (P)
 • organická chémia (P)
 • analytická chémia (P)
 • biofyzikálne vyšetrovacie metódy (P)
 • biochémia (P)
 • aplikovaná biochémia (P)

ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (SK):

 • základy biochémie (PV)

ŠP náuka o živočíchoch (EN):

 • chémia a biofyzika, časť biofyzika (P)
 • biochémia (P)

ŠP veterinárna sestra (SK, EN):

 • klinická biochémia a hematológia (PV)

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (SK, EN):

 • biofyzika (P, PV)
 • biofyzikálne metódy v medicíne (PV)
 • chémia (P)
 • chémia a biochémia (PV)
 • chémia potravín (PV)
 • biochémia (P)
 • patologická biochémia (PV)
 • xenobiochémia (PV)
 • klinická biochémia (PV)

ŠP hygiena potravín (SK):

 • biofyzika (P)
 • chémia (P)
 • chémia potravín (P)
 • biochémia (P)
 • patologická biochémia (PV)
 • klinická biochémia (PV)

ŠP farmácia (SK):

 • biofyzika (P)
 • laboratórna technika (PV)
 • všeobecná a anorganická chémia (P)
 • fyzikálna chémia (P)
 • organická chémia (P)
 • analytická chémia (P)
 • biochémia (P)
 • farmaceutická chémia (P)
 • chémia potravín (PV)
 • klinická a patologická biochémia (P)
 • analýza liečiv (P)