Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Rigorózne štúdium

Absolvent študijného programu / odboru farmácia, ktorý získal titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore farmácia (§ 53 ods. 9 zákona o vysokých školách).

Na rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, sa môže za rovnakých podmienok prihlásiť aj absolvent zahraničnej vysokej školy za predpokladu, že jeho doklad o vzdelaní, vydaný zahraničnou vysokou školou je rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným vysokou školou v Slovenskej republike, čo preukáže rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely. 

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má absolvent študijného programu / odboru farmácia na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi (§ 53 ods. 10 zákona o vysokých školách).

Rigorózne konanie na univerzite riadi rektor univerzity a usmerňuje Rada rigorózneho konania. Zásady rigorózneho konania v študijnom odbore Farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach upravuje vnútprný predpis č. 59.

Súvisiace dokumenty: