Loading...

Oznamy

Štátny tajomník Paulis: Evidentne ste o krok vpred

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis absolvoval dvojdňovú návštevu východného Slovenska. Jej cieľom bolo stretnutie s predstaviteľmi vysokých škôl, ktoré tu pôsobia. V utorok 14. júla ho na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach privítala rektorka Jana Mojžišová.

V spoločnosti prorektoriek a prorektorov Martina Tomka, Juraja Pistla, Jozefa Nagya, Zity Faixovej, Alexandry Trbolovej a zástupcov vedeckej obce Dáše Čížkovej a Mangesha Bhideho sa zoznámil s históriou školy, medzinárodnou akreditáciou, možnosťami štúdia aj jednotlivými študijnými programami na všetkých stupňoch. Zaujímal sa o slovenských i zahraničných študentov i kvalitu vzdelávania. Veľkú pozornosť venoval vede a výskumu, ktoré univerzita rozvíja vo vedeckom parku, výskumných centrách, laboratóriách, centrách excelentnosti i na klinických pracoviskách. Prezrel si laboratórium hygieny a technológie mlieka, ktoré na univerzite začalo fungovať v decembri minulého roka a Univerzitnú veterinárnu nemocnicu, ktorá je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedecké parku (MediPark Košice)

Ľudovít Paulis sa zaujímal o názory vedenia univerzity na nové štandardy, novelu zákona o vysokých školách i zákon o kvalite vysokoškolského vzdelávania. „Na UVLF sa mi veľmi páčilo, mám veľa dojmov jednak z toho, aké sú tu výsledky vo vede a výskume, v pedagogickej práci, ale zaujalo ma aj to, čo súvisí s aktuálnymi témami. Na ministerstve pracujeme na tom, aby vysoké školy prešli na nové štandardy a boli nezávisle akreditované. Táto univerzita už je akreditovaná na medzinárodnej úrovni. S takýmito externými akreditáciami síce zákon o kvalite ani vysokoškolský zákon nepočítajú, ale evidentne ste tu o krok vpred pred legislatívou aj ostatnými vysokými školami. To sa mi páči. Bude to pre mňa aj inšpirácia pri ďalšom kreovaní legislatívy,“ povedal na záver návštevy UVLF štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis.

„Radi by sme videli v novom vysokoškolskom zákone, aby bola akceptovaná medzinárodná akreditácia vysokých škôl, zvlášť ak ju potvrdí medzinárodné uznávaná odborná inštitúcia. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  dosiahla v roku 2016 významný úspech na európskej úrovni, keď bola po náročnom procese medzinárodnej evalvácie a akreditácie Európskej asociácie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education) zaradená k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím inštitúciám z celkového počtu 96 so statusom evalvovaná a akreditovaná. Z odborného pohľadu patríme medzi európsku špičku. Ťažko však dokážeme konkurovať v rôznych všeobecných rebríčkoch, pretože sme pomerne malá monofakultná úzko špecializovaná univerzita. Diskriminuje nás to pri súčasnom hodnotení vysokých škôl, pretože kvantitatívne nedokážeme konkurovať. Ak sa však hodnotí kvalita vedy a výskumu, tvorivej práce, sme veľmi vysoko. Upozornili sme na tento fakt pána štátneho tajomníka a veríme, že naše podnety nájdu ohlas,“ dodala rektorka Jana Mojžišová.

EAEVE je plnoprávnym členom Európskej asociácia pre zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní (ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education), ktorá je zastrešujúcou organizáciou zastupujúcou inštitúcie zabezpečujúce kvalitu z členských štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA). ENQA podporuje európsku spoluprácu v oblasti zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a rozširuje informácie a odborné znalosti medzi svojimi členmi a smerom k zainteresovaným stranám s cieľom rozvíjať a vymieňať si osvedčené postupy a podporovať európsky rozmer zabezpečovania kvality.

     

     

MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. (1981) absolvoval v roku 2004 štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2006 aj štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde získal v roku 2007 aj titul PhD.  V roku 2010 obhájil titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a vzdelanie si doplnil aj v riadení verejného zdravotníctva (MPH). Pôsobil ako odborný pracovník SAV, projektový manažér na Lekárskej fakulte UK, post-doktorand v INSERM v Montpellier, EU-výskumník a neskôr hosťujúci vedec na Lekárskej univerzite Charité v Berlíne. Po návrate do SR pôsobil na Lekárskej fakulte UK a SAV. (https://www.minedu.sk/)