Loading...

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 30. 06. 2020

18.06.2020   Oznamy zamestnancom

Pozývam Vás na 14. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční

dňa 30. júna 2020 (utorok) o 10.00 hod.

v posluchárni P-34 (aula) UVLF v Košiciach

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Odovzdanie vymenúvacieho dekrétu členovi komory študentov
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie AS UVLF v Košiciach
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
 6. Voľba člena Správnej rady UVLF v Košiciach
 7. Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2019
 8. Návrh na stanovenie počtu prijímaných uchádzačov, podmienky prijatia, hodnotenie prijímacieho konania a ďalších podmienok prijatia na UVLF v Košiciach na akademický rok 2021/2022
 9. Návrh na zloženie Disciplinárnej komisie pre študentov UVLF v Košiciach od akademického roku 2020/2021
 10. Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na obdobie 2018 – 2023
 11. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry a systemizáciu pracovných miest na UVLF v Košiciach s účinnosťou od 1. 9. 2020 v znení návrhov na zmenu vnútorných predpisov:
  1. Návrh na zmenu VP 3 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UVLF v Košiciach
  2. Návrh na zmenu VP 9 Organizačný poriadok UVLF v Košiciach
  3. Návrh na zmenu VP 16 Pracovný poriadok UVLF v Košiciach
 12. Rôzne
 13. Záver

S pozdravom

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach