Loading...

Oznamy

K aktuálnej situácii rokovali rektori košických univerzít

Na pôde Technickej univerzity Košice sa v stredu 25. marca 2020 uskutočnilo pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.. (TUKE), prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. (UPJŠ) a Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD. (UVLF). Podnetom na toto pracovné stretnutie bola snaha o koordinovaný postup vysokých škôl pri riešení zložitej situácie po zavedení opatrení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19.

Ako je všeobecne známe Technická univerzita, Univerzita P. J. Šafárika i Univerzita veterinárskeho lekárstva farmácie v Košiciach od 9. marca 2020 ukončili prezenčnú výučbu a prešli na dištančnú formu vzdelávania. Predmetom rokovania bola najmä výmena skúseností z doterajšieho spôsobu výučby, koordinovaný postup vo výučbe na zvyšnú časť letného semestra (LS), ako aj koordinovaný postup v oblasti pracovno-právnych vzťahov a ich dopadov. Rektori taktiež zaujali spoločné stanovisko k blížiacim sa prijímacím skúškam na akademický rok 2020/21.

K najdôležitejším patria tieto závery:

Všetky tri univerzity vytvoria podmienky na dodržanie základných rámcov už schválených harmonogramov LS AR 2019/20 s tým, že na univerzitách budú prijaté opatrenia k obsahovému i organizačnému zvládnutiu výučby v požadovanej kvalite, ukončeniu a obhajobám záverečných prác, štátnych skúšok a pod. s využitím nástrojov distančného vzdelávania v rozsahu podľa  aktuálnej potreby. Rektori sa vzájomne informovali o pozitívnych skúsenostiach  niektorých nástrojov na dištančné vzdelávanie.

Všetky tri univerzity sú pripravené odpustiť poplatky študentom za ubytovanie v študentských domovoch v mesiaci apríl. Následne príjmu ďalšie rozhodnutie podľa vývoja situácie.

 Všetky tri univerzity príjmu podobný model financovania tvorivých, administratívnych i robotníckych profesií počas obmedzeného pobytu na pracoviskách. Tvoriví zamestnanci sú plne vyťažení prácou z domu. Podobne dominuje práca z domu u administratívnych zamestnancov, ktorí tak ako tvoriví zamestnanci poberajú funkčné platy. Zamestnanci, ktorí sú evidovaní s prekážkou v práci, budú v mesiaci apríl poberať priemernú mzdu, resp. budú čerpať dovolenky. V mesiaci máj pravdepodobne univerzity budú musieť, v súlade so zákonom, krátiť mzdu zamestnancom s prekážkou v práci. Rektori príjmu spoločné rozhodnutie.

Košické univerzity ubezpečujú všetkých maturantov a ich rodičov, že harmonogram prijímacieho konania prispôsobia harmonogramu maturitných skúšok. Harmonogram i formu prijímacieho konania prispôsobia tak, aby na všetkých troch univerzitách nerušene zahájili výučbu podľa ich platného Harmonogramu akademického roka 2020/2021. Univerzity sú a budú ústretové aj v tom, že podklady k prihláške, ktoré uchádzač o štúdium z objektívnych dôvodov nebol schopný dodať v termíne podania prihlášky, bude môcť doručiť elektronicky aj dodatočne.

Na záver rektori vyhlasujú, že košické univerzity ochotne ponúkajú pomoc verejnosti zaujímavými vzdelávacími aktivitami. Vďaka svojim vedeckovýskumným aktivitám sa radi zapoja aj do boja s následkami COVID-19. Taktiež vysoko oceňujú doterajšiu iniciatívu študentov a zamestnancov, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít v prospech spoločnosti.

„Som veľmi rada, že sa toto stretnutie uskutočnilo, pretože bolo pre všetkých veľmi inšpiratívne. Sme v zložitom období a výmena skúsenosti a koordinovaný postup s partnermi nám dáva nádej, že úskalia tohto obdobia spoločne úspešne zvládneme,“ uviedla po rokovaní rektorka UVLaF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.