Loading...

Oznamy

Doplnenie a usmernenie k príkazu rektorky č. 4/2020

Doplnenie a usmernenie k príkazu rektorky č. 4/2020

Vážená akademická obec,
vážení zamestnanci,

na základe opatrení vlády Slovenskej republiky dopĺňame príkaz rektorky č. 4/2020 o nasledovné usmernenie:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si uvedomuje závažnosť situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. Na základe opatrení vlády Slovenskej republiky ukladáme zamestnancom, ktorí nemusia zabezpečovať nevyhnutnú bazálnu funkčnosť univerzity, aby ostali doma. Zamestnancom, ktorí sú zodpovednými osobami podľa bodu 11. príkazu rektorky č. 4/2020 sa rovnako ukladá, aby ak je to možné vykonávali túto činnosť z domu. Do 29. 3. 2020 považujeme za nevyhnutnú len prevádzku vlastnej ochrany UVLF, prevádzku klinických pracovísk, prevádzku lekárne, vývoz odpadu, dovoz krmiva, poštové služby a zabezpečenie administratívneho chodu. Zabezpečenie administratívneho chodu pracovísk odporúčame realizovať v maximálnej miere elektronicky a prítomnosť na pracovisku obmedziť na nevyhnutné prípady (napr. odosielanie termínovanej písomnej komunikácie).

Vedúcim pracovísk sa ukladá v čo najväčšej miere obmedziť prítomnosť zamestnancov na univerzite. Všetkých zamestnancov, ktorí musia plniť nevyhnutné pracovné úlohy, dôrazne vyzývame na ochranu ich zdravia (dezinfekcia rúk, nosenie rúšok, resp. respirátorov). Univerzita sa snaží zabezpečiť ďalšie ochranné pracovné prostriedky aj prostredníctvom Odboru krízového riadenia OÚ Košice, zatiaľ s negatívnym výsledkom. Univerzita rovnako osloví zriaďovateľa a Ústredný krízový štáb SR.

Pedagogickí zamestnanci sú povinní vykonávať dôslednú kontrolu dištančnej výučby, ktorá sa má realizovať v čo v najvyššej možnej miere a výlučne elektronickou formou.

Učitelia sú povinní elektronicky kontaktovať študentov, ktorým prebieha výučba dištančnou formou podľa rozvrhu a zadať im domáce štúdium (sprístupniť obsah plánovaných a neuskutočnených prednášok študentom elektronicky, zaslať študijné materiály, využiť e-learning a podobne) a minimálne na týždennej báze kontrolovať priebeh dištančného štúdia. Garanti predmetov sú povinní určiť najlepšiu formu dištančného štúdia a jeho kontrolu. Práce študentov je potrebné archivovať tak, aby ich bolo možné v prípade nutnosti na vyžiadanie predložiť.

Všetkým zamestnancom sa odporúča minimalizovať až eliminovať sociálne kontakty a minimalizovať pobyt mimo ich bydliska. Všetci zamestnanci sú však povinní byť dostupní na mobilnom telefóne, pravidelne si kontrolovať elektronickú poštu a počas domácej izolácie vykonávať prácu pre zamestnávateľa v maximálne možnom rozsahu.

O zmenách opatrení Vás budeme informovať.