Loading...

Oznamy

Univerzita a komora o spoločných aktuálnych témach

Na spoločnom zasadnutí sa vo štvrtok 5. marca 2020 stretlo vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a prezídia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Na programe pravidelného výročného stretnutia boli aktuálne témy týkajúce sa spolupráce obidvoch partnerských inštitúcií. Týkali sa predovšetkým zabezpečovania povinných stáží študentov, ale aj možnosti absolvovať u súkromných veterinárnych lekárov nepovinné stáže a praxe.

„Naše pravidelné stretávanie nielenže prehlbuje spoluprácu, ale aktuálne rieši všetky záležitosti teórie a praxe veterinárneho lekára. Záleží nám na tom, aby prax študentov, ktorú absolvujú u súkromných veterinárnych lekárov, bola pre obidve strany výhodná a prínosná. Našim cieľom je, aby si študenti osvojili tzv. day one skills – kompetencie prvého dňa. Znamená to, že náš absolvent je od prvého dňa schopný plnohodnotne vykonávať svoju prácu. Študenti v pregraduálnom vzdelávaní musia na školiacom pracovisku získať všetky potrebné zručnosti, aby mohli bez problémov nastúpiť do praxe. Preto je dôležité, aby sme si navzájom vyjasnili detaily, ktoré s touto praktickou prípravou súvisia a jasne stanovili, čo je úlohou školy a čo úlohou lekára poskytujúceho prax,“ povedala po stretnutí rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, PhD. Partnerské vzťahy podľa nej veľmi jasne deklarujú, že univerzita nie je odtrhnutá od praxe. Práve naopak, škola veľmi presne vie, čo veterinárna prax vyžaduje a snaží sa na to pri príprave absolventov reagovať. „Tak je to aj v prípade nového študijného odboru kvalifikovaná veterinárna sestra/asistent, o príprave ktorého uvažujeme. Máme informácie o tom, že stredný zdravotný personál vo veterinárnych ambulanciách veľmi chýba a chceme na to zareagovať. Stojíme na začiatku, máme potvrdený spoločenský dopyt, aj na základe požiadaviek veterinárnych lekárov budeme kreovať bakalársky študijný program, pretože jeho absolventi nájdu uplatnenie.“

Komora veterinárnych lekárov SR si jasne uvedomuje, že doterajšia kooperácia prináša prospech obidvom stranám, preto v nej chce pokračovať aj v takých konkrétnych témach, ako je vytvorenie jednotného manuálu pre školiace pracovisko, teda návodu, čo všetko musí študent počas praxe absolvovať. Spolupráca bude pokračovať aj v oblasti postgraduálneho vzdelávania, či pri spoločnom postupe pri uznávaní získaného vzdelania žiadateľov mimo EÚ. „Sme veľmi radi, že môžeme prispievať k výchove veterinárnych lekárov. Košická univerzita je jediná, ktorá ich na Slovensku pripravuje, pre väčšinu našich členov – súkromných veterinárnych lekárov – je to ich alma mater. Preto ako jej absolventi vítame, že môžeme prispieť k praktickému vzdelávaniu,“ konštatovala prezidentka Komory veterinárnych lekárov SR MVDr. Silvia Štefáková.

Univerzita spolupracuje s komorou v oblasti vzdelávania a výchovy študentov, pri vytváraní možností na absolvovanie odborných praxí a stáží študentov, zabezpečovaní ďalšieho odborného vzdelávania, pri organizovaní odborných a vedeckých podujatí. Zástupcovia stavovskej organizácie majú nezastupiteľnú úlohu ako členovia vedeckej rady, správnej rady,  rôznych komisií univerzity a sú zapájaní do rôznych aktivít a činností univerzity.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  je jedinou vysokou školou, ktorá na Slovensku pripravuje veterinárnych lekárov a jedna z dvoch poskytujúcich štúdium farmácie. Veterinárske a farmaceutické vedy sa študujú na všetkých troch stupňoch – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, i doktorandskom. V aktuálnom akademickom roku sa mladí ľudia vzdelávajú v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín.

Komora veterinárnych lekárov SR je samosprávna stavovská organizácia združujúca veterinárnych lekárov vykonávajúcich súkromné veterinárne činnosti a služby na území SR. Súkromné veterinárne činnosti a služby môže vykonávať len lekár registrovaný v komore. Medzi najdôležitejšie úlohy komory patrí posudzovanie a navrhovanie opatrení v oblasti výchovy a vzdelávania na školách veterinárneho zamerania, vyjadrovanie sa k podmienkam na vykonávanie odborných veterinárnych činností, vzdelávanie členov, presadzovanie a ochrana práv a záujmov členov, príprava všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa veterinárnej starostlivosti i posudzovanie a kontrola výkonu súkromných veterinárnych činností.