Loading...

Oznamy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie otvorí dvere záujemcom o štúdium

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pripravila na stredu 22. januára 2020 Deň otvorených dverí. Je určený pre záujemcov o štúdium, ale aj pre ďalších návštevníkov, ktorých zaujíma fungovanie jedinej vysokej školy poskytujúcej veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednej z dvoch, ktoré sa venujú vzdelávaniu vo farmaceutickom odvetví.

Program dňa otvorených dverí sa začína o 9.30 hod. v aule UVLF. Po úvodných informáciách o študijných programoch a prijímacom konaní sa účastníci rozdelia do skupín, aby absolvovali prehliadku jednotlivých katedier, ústavov, kliník a ďalších pracovísk.

Pre záujemcov o študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a bezpečnosť krmív a potravín je pripravená prehliadka anatomických preparátov a modelov, klinických pracovísk a veterinárnej nemocnice. V ústave mikrobiológie sa dozvedia viac o význam mikroorganizmov pre zdravie zvierat a človeka, v ústave parazitológie budú hľadať odpoveď na otázku, či je Zem planétou parazitov. Katedra hygieny a technológie potravín pripravila prezentáciu výroby potravín živočíšneho pôvodu, výroby mliečnych výrobkov a cukroviniek. Všetkých určite zaujme vystúpenie kynologických klubov a prezentácia Aqua – Terra klubu. 

Záujemcovia o študijný program farmácia si prezrú univerzitnú lekáreň, v cvičebni farmaceutickej botaniky nájdu rastliny s farmaceutickým významom, liečivé rastliny pod mikroskopom , vyskúšajú prípravu extraktu z medovky lekárskej a bylinných čajov. Navštívia aj ústav farmaceutickej chémie a ústav biofyziky. Katedra farmaceutickej technológie bude prezentovať disolučné zariadenie, prípravu jednodávkových pevných liekových foriem aplikovaných perorálne a rektálne, katedra farmaceutickej technológie zasa rotačný tabletovací lis. V ústave toxikológie spoznajú vodných živočíchov ako modely na stanovenie toxicity, dôkaz jedov pomocou TLC a niektoré jedy vo vode. 

Tí, ktorí sa zaujímajú o študijný program kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii absolvujú prehliadku kliník a veterinárnej nemocnice a budú sledovať praktické ukážky z kynológie a canisterapie.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou, ktorá na Slovensku pripravuje veterinárnych lekárov a jedna z dvoch poskytujúcich štúdium farmácie. Úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale aj náročným procesom medzinárodného posudzovania. Medzinárodne uznávané autority ju z celkovo 96 európskych veterinárskych vysokých škôl zaradili medzi 12 najlepších. Štúdium veterinárnej medicíny a farmácie sa riadi smernicou EÚ, diplom vydávaný univerzitou je akceptovaný v krajinách EÚ, takže absolventi si nájdu uplatnenie v rôznych sférach doma i v zahraničí.

Unikátna orientácia študijných programov napĺňa novodobý koncept Jeden svet – jedno zdravie – jedna medicína, ktorý zdôrazňuje vzájomný vzťah zdravia zvierat, ľudí i kvality životného prostredia. Veterinárske a farmaceutické vedy sa študujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, i doktorandskom. UVLF navštevuje okolo dvetisíc študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí majú možnosť študovať v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, v účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Prax získavajú študenti v Centre klinických zručností a vo vlastnej Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Škola má vlastné študentské domovy, bohatá je aj ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

Akreditované študijné programy v akademickom roku 2020/2021

Prvý stupeň štúdia – trojročné bakalárske štúdium v dennej a štvorročné v externej forme:

  • kynológia
  • vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
  • bezpečnosť krmív a potravín

Spojený prvý a druhý stupeň štúdia v dennej forme:

  • všeobecné veterinárske lekárstvo – 6 ročné doktorské štúdium
  • hygiena potravín – 6 ročné doktorské štúdium
  • farmácia – 5 ročné magisterské štúdium

Druhý stupeň štúdia – dvojročné magisterské štúdium v dennej a trojročné v externej forme:

  • trh a kvalita potravín

Prihlášky na prvý a spojený prvý a druhý stupeň štúdia sa podávajú do 15. marca 2020, v prípade druhého stupňa vysokoškolského štúdia je termín do 31. mája 2020. Prijímacie konanie sa uskutoční 1. – 5. júna 2020, náhradný termín je 8. júna 2020. Pre študijné programy 1. a 2. stupňa je prijímanie bez prijímacích skúšok. Pre študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa robia uchádzači test z profilových predmetov biológia a chémia. Pre záujemcov sa v mesiacoch marec – máj organizuje nepovinný prípravný kurz z biológie a chémie.