Loading...

Oznamy

Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 04. 07. 2024

Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 04. 07. 2024

Pozývam Vás na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční

dňa 04. 07. 2024 (štvrtok) o 14:00 hod.

v Aule Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
  3. Kontrola uznesení
  4. Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
  5. Odstúpenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí – 4 uchádzači
  6. Odstúpenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí – 2 uchádzači
  7. Návrh Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na roky 2024 – 2029
  8. Rôzne
  9. Záver

S pozdravom

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach