Loading...

Oznamy

Promócie ako jedinečná akademická slávnosť

Promócie ako jedinečná akademická slávnosť

25.06.2024   Aktuality

Slávnostné promócie absolventov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa uskutočnia 27. a 28. júna 2024 v Národnom divadle v Košiciach. Pri slávnostnej promócii si prevezmú diplom o ukončení vysokoškolského štúdia.

Štvrtok 27. júna
9.00 – absolventi študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo
11.00 - absolventi študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a pohoda a ochrana zvierat
13.00 - absolventi študijného programu General Veterinary Medicine a Animal Science

Piatok 28. júna
9.00 - absolventi študijných programov bezpečnosť krmív a potravín; vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii; kynológia; trh a kvalita potravín
11.00 - absolventi študijného programu farmácia

     

Promócia je slávnostný akademický akt, pri ktorom sa udeľuje vedecká hodnosť, titul či diplom. Ide o významnú a slávnostnú udalosť v živote každého jednotlivca. Je spojená s odovzdávaním získaného akademického titulu prvého stupňa (Bc. – bakalár), druhého stupňa štúdia dosiahnutím titulu Ing. alebo Mgr., prípadne spojeného prvého a druhého stupňa štúdia s udelením titulu MVDr. alebo MUDr. Udeleniu titulu predchádza úspešné vykonanie štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce k príslušnému stupňu a titulu.

Promótor je osoba, ktorá zodpovedá za vykonanie priebeh celých promócií. Je to univerzitou určená alebo zvolená osoba.

Pedel je ceremoniálna funkcia na univerzitách. Pri slávnostných príležitostiach kráča pred rektorom alebo dekanom a nosí žezlo, prípadne iné insígnie danej vysokej školy alebo jej fakulty. Počas akademického obradu (imatrikulácia, promócia) drží žezlo pred študentom, ktorý sa ho pri sľube alebo prísahe symbolicky dotkne. Pôvodne to bol nižší vysokoškolský úradník, dnes má pedel výhradne symbolický význam. V minulosti slúžil ako univerzitný sluha, bol zodpovedný za údržbu školských budov a asistoval rektorovi či dekanovi. V niektorej literatúre bol označovaný aj ako školník. Pôvod slova je v latinskom výraze pedellus či bedellus, ktorý označoval univerzitného školníka. Latinské slovo je odvodené od germánského základu bitil či v staroanglického bidul – vo význame „kto prednáša prosby“.

   
Pedel so žezlom a akademickí hodnostári pri promočnom akte.