Loading...

Oznamy

Univerzita a stavovská organizácia podpísali rámcovú zmluvu o odbornej praxi

Univerzita a stavovská organizácia podpísali rámcovú zmluvu o odbornej praxi

20.06.2024   Aktuality

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jozef Nagy a prezident Komory veterinárnych lekárov SR Ľubomír Kráľ v stredu 19. júna 2024 podpísali Rámcovú zmluvu o zabezpečení výkonu odbornej praxe a stáže študentov.

KVL_UVLF_zmluva_podpis
Jozef Nagy (vľavo) a Ľubomír Kráľ pri podpise rámcovej zmluvy

Zmluva stanovuje podmienky vzájomnej súčinnosti pri zabezpečení výkonu odborných praxí a stáží študentov UVLF na pracoviskách súkromných veterinárnych lekárov, členov komory, pre študijné programy Všeobecné veterinárske lekárstvo (VVL), Hygiena potravín (HP), Kynológia (K) a Veterinárna sestra (VS). Praxe a stáže sa uskutočňujú v zmysle zákona o vysokých školách a v súlade s legislatívou platnou v Európskej únii.

Odborná prax alebo stáž u súkromných veterinárnych lekárov je organizovaná podľa platného zákona o vysokých školách a schváleného študijného programu ako súčasť vysokoškolského štúdia. Kontrolu jej priebehu môžu vykonávať poverení učitelia, alebo poverení členovia komory. „Získavanie praktických zručností je mimoriadne dôležitá súčasť vzdelávania, pretože absolventom umožňuje okamžite po skončení štúdia plnohodnotne sa zaradiť do praxe,“ hovorí rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jozef Nagy. „Záleží nám na tom, a vyžaduje to aj európska legislatíva, aby prax študentov, ktorú absolvujú u súkromných veterinárnych lekárov, bola pre obidve strany výhodná a prínosná. Študenti si potrebujú osvojiť tzv. day one skills – kompetencie prvého dňa. Naši absolventi musia byť od prvého dňa schopní plnohodnotne vykonávať svoju prácu. Už počas štúdia musia preto na školiacich pracoviskách získať všetky potrebné zručnosti, aby mohli bez problémov nastúpiť do praxe. Preto je dôležité, aby sme mali jasné všetky detaily, ktoré s touto praktickou prípravou súvisia. Potrebujeme mať jasne stanovené, čo je úlohou školy a čo úlohou lekára poskytujúceho prax.“

Univerzita vždy na začiatku akademického roka predloží komore menný zoznam študentov, ktorí majú absolvovať odbornú prax alebo stáž na pracoviskách súkromných veterinárnych lekárov. Stavovská organizácia vyberie na území Slovenska súkromných veterinárnych lekárov, ktorí spĺňajú predpoklady na vykonanie odbornej praxe či stáže a zostaví z nich zoznam, podľa ktorého sa študenti budú pri výbere orientovať v závislosti od svojho bydliska alebo ďalších kritérií.

Študenti veterinárnej medicíny a hygieny potravín absolvujú prax kontinuálne v priebehu celého akademického roka. Študenti v bakalárskych programoch kynológia a veterinárna sestra nemajú priebeh praxe kontinuálny, ale rovnako ju musia vykonať v priebehu akademického roka.

Na základe podpísanej rámcovej zmluvy bude univerzita podpisovať s lekármi zmluvy o výkone odbornej praxe či stáže pre konkrétnych študentov so všetkými právami i povinnosťami obidvoch strán.  Študenti si o absolvovaných stážach vedú priebežné záznamy v Záznamníkoch klinickej a odbornej praxe/stáže. Lekári ich spolu so záverečným hodnotením potvrdzujú na základe stanovených kritérií. Tieto overené záznamníky predkladajú študenti škole a stávajú sa súčasťou ich hodnotenia.

KVL_UVLF_zmluva_podpis     KVL_UVLF_zmluva_podpis