Loading...

Oznamy

Pozvánka na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 13. 06. 2024

Pozvánka na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 13. 06. 2024

Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční

dňa 13.06. 2024 (štvrtok) o 11:00 hod.

v Aule Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
  3. Kontrola uznesení
  4. Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
  5. Návrh na stanovenie počtu prijímaných uchádzačov, podmienky prijatia, hodnotenie prijímacieho konania a ďalších podmienok prijatia na UVLF v Košiciach na ak. rok 2025/2026
  6. Návrh na člena Vedeckej rady UVLF v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2023 - 2027
  7. Rôzne
  8. Záver

S pozdravom

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach