Loading...

Oznamy

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Bardejov - ŠP VVL, HP

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Bardejov - ŠP VVL, HP

22.05.2024   Kariéra

PONUKA VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA na REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVE BARDEJOV

  • Voľné štátnozamestnanecké miesto
  • Organizačný útvar:  Oddelenie hygieny potravín a úradnej kontroly potravín
  • Funkcia: hlavný radca – úradný veterinárny lekár
  • Druh štátnej služby:  stála štátna služba
  • Miesto výkonu štátnej služby:  Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, Stöcklova 34, 085 01  Bardejov
  • Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – dosiahnutý titul MVDr. v odbore Všeobecné veterinárne lekárstvo alebo Hygiena potravín
  • Hlavné úlohy:  Inšpekčná činnosť na Oddelení hygieny potravín a úradnej kontroly potravín
  • Ďalšie požiadavky:  vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
  • Platové podmienky:  v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
  • Prax: nevyžaduje sa

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov,  Stöcklova 34, 085 01  Bardejov
E-mail: Ekonomika.BJ@svps.sk
Tel.: 0544881911