Loading...

Oznamy

Profesorka Oľga Burdová ostane v pamäti ľudí i v kronike HYGIENA ALIMENTORUM

Profesorka Oľga Burdová ostane v pamäti ľudí i v kronike HYGIENA ALIMENTORUM

16.05.2024   Aktuality

V piatok 19. apríla 2024 nás vo veku 77 rokov navždy opustila známa pedagogická a vedecká osobnosť, ktorá stála pri zrode medzinárodnej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM a bola odbornou garantkou pre mlieko v ďalších ročníkoch, ale predovšetkým vážená a ctená dáma prof. MVDr. Oľga Burdová, CSc.

Dlhoročná pedagogická a vedecká pracovníčka prof. MVDr. Oľga Burdová, CSc. sa narodila 23. novembra 1946 v Bzinciach pod Javorinou v okrese Nové Mesto nad Váhom. Po maturite na SPŠ chemickej v Bratislave nastúpila v roku 1966 na štúdium na vtedajšej Veterinárskej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach. Po promócii v roku 1972 tu ostala pôsobiť až do konca svojej aktívnej kariéry v roku 2013. Po všetky roky pracovala na katedre hygieny a technológie potravín, kde sa zameriavala na problematiku hygieny a spracovania mlieka a mliečnych produktov.

Po otvorení študijného odboru hygiena potravín prešla na novovytvorené oddelenie hygieny a technológie mlieka. V tejto oblasti obhájila aj kandidátsku dizertačnú prácu, rovnako aj habilitovala za docentku v roku 1984 a inaugurovala za profesorku v roku 2004. V rokoch 1988 – 2012 pracovala ako vedúca Ústavu hygieny a technológie mlieka na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Vychovala sedem kandidátov vied, vydala desať vysokoškolských učebníc a skrípt ako autorka alebo v spoluaturostve. Publikovala takmer dvesto odborných a vedeckých článkov  v časopisoch doma a v zahraničí. Podieľala sa na propagovaní slovenského mliekarstva na odborných a vedeckých podujatiach i v médiách.

Prednášala hygienu a technológiu mlieka vo všetkých študijných programov aj v rámci postgraduálneho štúdia, niekoľko rokov aj predmet mikrobiológia potravín a alimentárne ochorenia. Bola garantom ŠP Hygiena potravín, osem rokov bola členkou Vedeckej rady UVLF a dlhoročnou členkou Vedeckej rady Fakulty hygieny potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Brne, do roku 2014 aj členkou Akreditačnej komisie ministerstva školstva.  

Vo vedeckej práci sa venovala zloženiu a zmenám bielkovinového spektra mlieka pri rôznych stavoch mliečnej žľazy (mastitídy) a v procese technologického spracovania. Neskôr študovala niektoré patogénne mikroorganizmy v mlieku, najmä stafylokoky, a možnosti identifikácie stafylokokových enterotoxínov najmä v ovčom mlieku. Pracovala na identifikácii technologicky nežiadúcich mikroorganizmov, najmä psychotropnej mikroflóry v mlieku.

Bola členkou predstavenstva Slovenského mliekarenského zväzu. Podieľala sa na príprave a uvádzaní STN 57 0529 do praxe. V spolupráci so zväzom prednášala pre slovenských prvovýrobcov mlieka. Bola členkou komisie pre prípravu 6. hlavy Potravinového kódexu SR pre mlieko a mliečne výrobky. Vypracovala systém správnej výrobnej praxe (HACCP) pre potreby Štátnej veterinárnej správy SR pri zavádzaní do praxe pre prvovýrobu a spracovateľov pred vstupom Slovenska do EÚ.

Aktívne spolupracovala s mliekarenskými podnikmi i prvovýrobcami mlieka. Bola pri zrode medzinárodnej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM a jeho odbornou garantkou pre mlieko v ďalších ročníkoch. Účastníci 44. medzinárodnej konferencie konferencie HYGIENA ALIMENTORUM 2024 si s úctou a vďakou pripomenuli osobnosť, ktorá stála pri zrode tohto unikátneho podujatia. V našich spomienkach zostane profesorka Oľga Burdová ešte veľmi dlho. Česť jej pamiatke!

Burdova