Loading...

Oznamy

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 14. 05. 2024

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 14. 05. 2024

Pozývam Vás na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční

dňa 14.05. 2024 (utorok) o 14:00 hod.

v Aule Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
  3. Kontrola uznesení
  4. Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2023
  5. Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2023
  6. Rôzne
  7. Záver

S pozdravom

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach