Loading...

Oznamy

Čo si myslia doktorandi o kvalite vzdelávania? Prvé výsledky prieskumu

Čo si myslia doktorandi o kvalite vzdelávania? Prvé výsledky prieskumu

Doktorandi patria k svedomitým študentom. Zaujímajú sa o možnosti zlepšovania vzdelávania. Skoro všetci dokážu publikovať výsledky svojej vedeckej práce. Avšak len štvrtina navštívi zahraničné partnerské pracoviská. Chceli by však viac pozornosti od svojich školiteľov a lepšie organizovanie doktorandského vzdelávania.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zverejnila tematickú správu o prvotných zisteniach z prieskumu názorov študentov a čerstvých absolventov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na kvalitu štúdia. Tu nájdete celä správu SAAVŠ.

Prieskum sa uskutočnil online v mesiacoch október – november 2023. Do prieskumu boli pozvaní všetci doktorandi registrovaní v SR, aktívne sa zapojilo 1 525 respondentov. Návratnosť dotazníkov presiahla 21 %.

Cieľom prieskumu bolo zistiť vnímanie kvality vzdelávania študentmi na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. V súlade s princípmi zabezpečovania kvality v Európe šlo nielen o zisťovanie ich názorov na napĺňanie cieľov vzdelávania, ale aj o skúsenosti doktorandov a absolventov doktorandského štúdia so samotným vzdelávaním.

Tematická správa prináša prvé výsledky týkajúce sa vnímania kvality poskytovaného doktorandského štúdia z pohľadu študentov, zameriava sa na vyhodnotenie odpovedí na zatvorené otázky, v niektorých prípadoch aj v druhostupňovom triedení. Po úplnom spracovaní všetkých odpovedí zverejníme sumárnu správu aj s ďalšími triedeniami a spracovaním odpovedí na otvorené otázky, t. j. s voľne formulovanými odpoveďami.

Realizáciu zámeru zabezpečovala Ing. Jana Stovíčková s kolegami. S prípravou prieskumu pomohla Študentská rada vysokých škôl, ako aj viacerí doktorandi pri testovaní dotazníka. Prieskum podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

„Z môjho pohľadu je pozitívnym zistením vysoký záujem doktorandov zapojiť sa do prieskumu (1525 čo je viac ako 21 % všetkých registrovaných študentov v SR), ďalej celkovo pozitívny postoj k štúdiu (2/3 študentov sú spokojní) a publikovanie vlastných vedeckých výsledkov študentov k ukončeniu štúdia,“ povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. „Za negatívne zistenia považujem skutočnosť, že len štvrtina respondentov absolvovala zahraničný študijný pobyt a tiež vysoké percento (15 %) doktorandov deklarujúcich veľmi nízku frekvenciu odborného vedenia zo strany školiteľa. To je až zarážajúce. Za dôležité považujeme preukázanie súvisu medzi zriedkavým odborným vedením zo strany školiteľov (menej ako raz za mesiac alebo vôbec) a negatívnym vnímaním kvality štúdia vrátane mnohých dielčích aspektov. To zároveň dáva návod vysokým školám, ako môžu relatívne rýchlo zlepšiť vnímanú kvalitu vzdelávania,“ vysvetľuje Redhammer. „Predpokladáme, že sa v prieskume (negatívne) premieta aj dôsledok covidovej pandémie,“ dodáva.

Získali sme pohľad aj na očakávania doktorandov, v čom by sa malo poskytovanie štúdia zlepšiť. Agentúra bude doktorandskému štúdiu venovať zvýšenú pozornosť.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) je nezávislá verejnoprávna inštitúcia realizujúca externé zabezpečovanie a zlepšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Postupuje podľa Štandardov a usmernení pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európskom vysokoškolskom priestore ESG. Agentúra je zapísaná v Európskom registri zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania EQAR. V súčasnosti posudzuje systematické zabezpečovanie kvality vzdelávania na všetkých 33 slovenských vysokých školách.

Zdroj: www.saavs.sk