Loading...

Oznamy

Najlepší popularizátor vedy je náš  Branislav Peťko! Blahoželálme!

Najlepší popularizátor vedy je náš Branislav Peťko! Blahoželálme!

12.11.2023   Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 už tradične vyvrcholil odovzdávaním ocenení Cena za vedu a techniku. Získalo ju osem výnimočných osobností a jeden vedecko-technický tím, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach vedy a techniky, vrátane oblasti popularizácie vedy. V kategórii Popularizátor vedy získal ocenenie doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, za významný prínos v popularizácii vedy na stredných školách projektom pre talentovanú mládež Cesta mladých k vede naživo.

Cena za vedu a techniku sa odovzdávala v piatich kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka. Hodnotiaca komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl, vedecko-výskumných inštitúcií a zástupcov ďalších zainteresovaných subjektov, vybrala spomedzi predložených nominácií deviatich laureátov.

Záznam z podujatia odvysiela RTVS na Dvojke v sobotu 18. novembra 2023 o 20.10 h.

cena_za_vedu

Kategória – Osobnosť vedy a techniky
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, Neurologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, za vedeckú prácu v oblasti ochorení nervového systému, predovšetkým cievnych, neurodegeneratívnych a demyelinizačných.
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za vynikajúce medzinárodne uznávané výsledky v oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za mimoriadnu reprezentáciu slovenskej medicíny v zahraničí.
Dr. Ing. Tomáš Bucha, Lesnícky výskumný ústav Zvolen Národného lesníckeho centra, za mimoriadny prínos k rozvoju aplikovanej vedy založením medzinárodného Centra excelentnosti LignoSilva, zameraného na implementáciu inteligentných technológií do lesnícko-drevárskeho sektora.

Kategória – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
RNDr. Andrea Svoradová, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych, živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – ochrana biodiverzity kryouchovávaním spermií, embryonálnych, dospelých kmeňových buniek národných plemien zvierat.
Mgr. Martin Šebesta, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za prínos environmentálno-geochemickej interakcie človekom vytvorených nanočastíc s pôdou, mikroorganizmami a rastlinami a možnosti ich využitia v poľnohospodárstve.
Doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD., Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za výskum a praktické nasadenie laditeľných explicitných regulátorov pre optimalizáciu priemyselných aplikácií.

Kategória – Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., v Bratislave, za dosiahnuté výsledky v aplikovanom výskume v oblasti tepelnej ochrany a obnovy existujúcich budov, energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov a v súvisiacej normotvornej a legislatívnej činnosti.     

Kategória – Popularizátor vedy
Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, za významný prínos v popularizácii vedy na stredných školách projektom pre talentovanú mládež Cesta mladých k vede naživo.

Kategória – Vedecko-technický tím roka
Tím pod vedením Ing. Jozefa Kureka, VUJE, a. s., v Trnave, za vedecko-technickú podporu Slovenských elektrární, a. s., počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia spúšťania tretieho bloku Atómových elektrární Mochovce.

Jubilejný 20. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT) vyvrcholil slávnostným galavečerom pri príležitosti odovzdávania ocenení Cena za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo v piatok 10. novembra 2023 v priestoroch Incheba Expo v Bratislave. Vyhlasovateľom oceňovania je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Cieľom odovzdávania ocenení je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Na slávnostnom galavečere sa zúčastnili zástupcovia organizátorov, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Róbert Zsembera, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič, zástupcovia hodnotiacej komisie, akademického sektora, zástupcovia organizácií angažujúcich sa v oblasti vedy a techniky, Slovenskej akadémie vied, partneri a ďalší pozvaní hostia.

„Úprimné blahoželám všetkým laureátkam a laureátom, ktorí boli počas tohto ročníka Týždňa vedy a techniky ocenení. Zároveň mi dovoľte vyjadriť moju vďaku všetkým tým, ktorí pracujú v oblasti vedy a techniky. Práca vedkýň a vedcov má nezastupiteľnú úlohu v našej spoločnosti a je viac ako žiadúce, aby sme ich úspechy oslavovali spoločne a vyzdvihovali ich. Preto ma teší, že toto je jedna z foriem, kedy sa tak skutočne deje,“ priblížil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Róbert Zsembera.

„Oceňovanie významných a výnimočných osobností vedy, techniky, výskumu a inovácií Cenou za vedu a techniku, ktoré je dôstojným vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku, sa stalo už jeho tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou. Prejavujeme tým uznanie osobnostiam, ktoré svojou erudovanosťou, odbornosťou, zanietením a trpezlivosťou dosahujú výsledky, ktoré posúvajú spoločnosť dopredu. Je potešujúce, že máme vo vedeckej obci na Slovensku mnoho úspešných ľudí, ktorí sú oddaní svojej práci a majú obrovský potenciál meniť svet k lepšiemu. Som nesmierne rád, že CVTI SR je toho súčasťou, pretože svojím poslaním už 85 rokov nepretržite podporuje vedu na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič.

Každý rok sa počas Týždňa vedy a techniky uskutočnia po celom Slovensku stovky podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Všetky sprievodné akcie tohtoročného TVT nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk, konkrétne v sekcii Podujatia TVT. Filtrovať ich môžete podľa kraja, mesta, typu podujatia, dátumu či cieľovej skupiny.

Zdroj: www.cvtisr.sk