Loading...

Oznamy

Jazdci na koňoch oslávia Huberta a pozdravia centrum Košíc

Jazdci na koňoch oslávia Huberta a pozdravia centrum Košíc

26.10.2023   Aktuality

Záver jazdeckej a poľovníckej sezóny každý rok predznamenáva slávnostná Hubertova jazda. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) v spolupráci s Mestom Košice a Jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF ju pripravujú na piatok 27. októbra 2023. Hubertova jazda vzdá česť jazdcom, športovcom a koňom, ktoré celý rok slúžia človeku, reprezentujú ho a pomáhajú mu v jeho práci. Koná sa na počesť svätého Huberta - patróna poľovníkov a jazdcov.

Presne na poludnie o 12. hodine sa stretnú jazdci na koňoch pri bronzovej soche žrebca Arda uprostred areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odkiaľ sa v sprievode vyberú po Komenského a Hlavnej ulici až pred Národné divadlo. Tu bude o 13. hodine nástup jazdcov so slávnostnými fanfárami a malým koncertom poľovníckych trubačov z Lesničiarskeho krúžku záujmovej činnosti pri SOŠ lesníckej v Prešove. Svoje majstrovstvo predvedú mladí sokoliari, ktorí na univerzite pracujú v Klube sokoliarstva a rehabilitácie dravcov. Zaznie reglement Hubertovej jazdy a po dekorácii koní sa jazdci vydajú na tradičný „hon na líšku“ do lesov v okolí Bankova. Práve symbolický lov líšky je dôvodom, prečo sa slávnosť uskutočňuje na poludnie. Presun na neskorší popoludňajší čas by neumožnil jazdcom bezpečne absolvovať jazdu v lese s množstvom prekážok. Trvá dve až tri hodiny a preverí sily jazdcov aj koní. Nemôže sa konať potme.

Symbolický „hon na líšku“, ktorú predstavuje jeden z jazdcov označený líščou kožušinou, sa uskutoční v košických lesoch v okolí Bankova na vopred pripravenej trase. Tú pozná len „líška“. Pre jazdcov je pripravených množstvo prekážok. Vedúcim jazdcom je master, jeho pokyny musia všetci jazdci rešpektovať. Spravidla je to najstarší a najskúsenejší jazdec. Master je ten, kto jazdu začne aj ukončí. Víťazom jazdy sa stane ten, komu sa podarí chytiť líšku, čo nie je jednoduché, pretože kožušinu musí víťaz strhnúť v plnom cvale.  

Kôň je symbolom UVLF. Bronzová plastika žrebca Arda stojí uprostred univerzitného areálu, Model koňa vytvoril významný český sochár Josef Václav Myslbek (1848 – 1922), keď pripravoval jazdeckú sochu sv. Václava, ktorá je dominantou Václavského námestia v Prahe. Vytvoril stovky kresieb a štúdií postavy svätca i koňa, modely v rôznych veľkostiach. Sochár si nakoniec za model vybral sedemročného žrebca ušľachtilého oldenburského plemena z Vojenského žrebčína v Prahe. Podľa pomocného modelu v roku 1979 odliali v ČKD Blansko dve totožné bronzové kópie sochy. Jednu pre Veterinárnu a farmaceutickú univerzitu Brno, ktorá vtedy oslávila 60. výročie založenia. Druhú pre vtedajšiu Vysokú školu veterinársku v Košiciach, ktorí si pripomínala 30. výročie vzniku. Sochy sa stali symbolom česko-slovenskej vzájomnosti a zdobia areály oboch univerzít.

Liečbe koní a starostlivosti o ne sa venujú odborníci z Univerzitnej veterinárnej nemocnice. Klinika koní je univerzitným vedecko-pedagogickým multifunkčným pracoviskom so zameraním na diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb koní. Zastrešuje problematiku internej medicíny, ortopédie, chirurgie, reprodukcie, zobrazovacích techník, anesteziológie. Kone sú poukazované na kliniku veterinárnym lekárom alebo sú objednávané priamo majiteľom. Klinika poskytuje 24 hodinovú operačnú pohotovosť pre kone s kolikou a iné urgentné stavy, hospitalizáciu pacienta s 24 hodinovým odborným dohľadom, chirurgické a ortopedické vyšetrenie a ošetrenie koní, ale aj vyšetrenie a ošetrenie v oblasti vnútorných chorôb koní. Zabezpečuje tiež reprodukčný servis pre kobyly (insemináciu chladeným a hlboko zmrazeným semenom, rannú diagnostiku gravidity kobýl), komplexné vyšetrenie koňa pred kúpou, periodické a ortopedické podkúvanie koní, či poradenský servis pre chovateľskú verejnosť.

Jedným z účelových zariadení školy je Jazdecký areál UVLF na Triede KVP 9. Zabezpečuje pedagogický proces, ale aj športovú činnosť študentov a zamestnancov UVLF, detí, mládeže a dospelých z blízkeho i širokého okolia, organizáciu športových, spoločenských a kultúrnych podujatí a chovateľskú a poradenskú činnosť. V jazdeckom areáli študenti absolvujú najmä praktické cvičenia z predmetov zootechnika a technológia chovu zvierat, hygiena chovu zvierat a welfare, epizootológia, všeobecná reprodukcia a pôrodníctvo, choroby koní, základy podkúvačstva a ortopedické podkúvanie koní, hipoterapia, výcvik a rehabilitácia koní a jazdectvo. Na predmetoch s jazdeckou tematikou sa pravidelne zúčastňujú študenti všetkých študijných programov vrátane študentov študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.

Športovú činnosť rozvíja Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF. Cieľavedomou prácou s mládežou sa darí pokračovať v dosahovaní vynikajúcich výsledkov v parkúrovom skákaní a voltíži,. K nosným aktivitám patria preteky, sústredenia, spoločné tréningy. Medzi najpopulárnejšie patria aprílové preteky Slovenský voltížny pohár, drezúrne preteky, júnová Cena rektora v parkúrovom skákaní, septembrový Košický pohár a októbrová Hubertova jazda. V priestoroch jazdeckého areálu má sídlo Oddelenie jazdnej polície v Košiciach, odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR.

Podľa legendy akvitánsky princ Hubert (656 - 727) poľoval a užíval si život, nectil si poklady a dary prírody v podobe voľne žijúcej zveri. Až raz, keď sa mu Boh zjavil v podobe kríža medzi parohmi jeleňa, ktorého chcel uloviť, zmenil svoj postoj k životu. Začal viesť pokorný život, neskôr sa naučil vážiť si zvieratá a prírodu, prijal kresťanstvo, stal sa biskupom a venoval sa misijnej činnosti. Historici sú však pri hodnotení legendy zdržanliví.

Program:
12.00   Nástup jazdcov okolo sochy žrebca Arda v areáli UVLF na Komenského ulici
12.30   Sprievod mestom – presun jazdcov a kočov z areálu UVLF po Komenského ulici cez Hlavnú ulicu k Národnému divadlu
13.00   Slávnostný nástup pred Národným divadlom, poľovnícke halali, hlásenie mastera a reglement Hubertovej jazdy, dekorácia koní a jazdcov, ukážky práce sokoliarov 
13.30   Odchod jazdcov z Hlavnej ulice a „lov na líšku“ v lesoch v okolí Bankova

Trasa jazdcov:
Jazdecký areál UVLF - Popradská ul. – amfiteáter – Watsonova - Botanická záhrada UPJŠ – Havlíčkova – UVLF
UVLF – Komenského - Nám. MMM – Hlavná – Národné divadlo
Národné divadlo – Hlavná - Nám. MMM – Strojárenská – Jesenná – Letná – amfiteáter – Popradská – Jazdecký areál UVLF