Loading...

Oznamy

Na UVLF sa začal nový akademický rok 2023/24

Na UVLF sa začal nový akademický rok 2023/24

18.09.2023   Aktuality

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v pondelok 18. septembra 2023 začal nový akademický rok 2023/24. Na slávnostnom zhromaždení v aule univerzity sa stretli študenti a pedagógovia, aby symbolicky otvorili 74. rok existencie jedinej vysokej školy, ktorá na Slovensku poskytuje veterinárne medicínske vzdelanie a jednej z dvoch pripravujúcich budúcich farmaceutov. Akademický rok sa začal pre spolu 2320 zapísaných študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Jednu štvrtinu z nich tvoria mladí ľudia študujúci v anglickom jazyku.  

     

Do prvého ročníka nastupuje 547 študentov, z toho 431 v slovenskom jazyku. V nosnom študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo je to 135 študentov a v anglicky vyučovanej forme general veterinary medicine 116 študentov. Do tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania nastupuje spolu 116 doktorandov (83 v dennej a 33 v externej forme). Do spoločného programu Animal Science s partnerskou Nord University v nórskom Bodø sa do prvého ročníka zapísalo 43 študentov.  

Popri mladých ľuďoch z celého Slovenska sa na univerzite vzdeláva aj veľká skupina zahraničných študentov. Ak nepočítame veľkú skupinu  v rámci spoločného študijného programu s Nórskom, mladí ľudia študujúci v anglickom jazyku pochádzajú z Francúzska, Nórska, Islandu, Izraela, Írska, Veľkej Británie, Grécka, Poľska, Malty, ale aj z Indie, Turecka, Belgicka, Číny, Fínska, Kanady, Kene, Nemecka, Švédska, USA, JAR, Bahrajnu, a Seychelov.

Univerzita ponúka vzdelávanie v troch študijných odboroch (veterinárske lekárstvo, farmácia a biológia), ktoré sa vyučujú v dennej aj externej forme v študijných programoch prvého, spájajúceho prvého a druhého a druhého stupňa všeobecné veterinárske lekárstvo; hygiena potravín; farmácia; kynológia; veterinárna sestra; vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii; bezpečnosť krmív a potravín; pohoda a ochrana zvierat.

     

Rektor UVLF prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. vo svojom príhovore zdôraznil, že po pandemických rokoch považuje za potrebné v čo najväčšej miere realizovať prezenčnú formu výučby, aj keď v tom aktuálne bránia prebiehajúce rekonštrukčné práce jednotlivých pavilónov v areáli univerzity. Rozvojové aktivity a čulý stavebný ruch si všimnú všetci. „V ostatnom akademickom roku prebiehali rekonštrukcie piatich pavilónov za takmer šesť miliónov eur. Všetky sa realizovali z nenávratných finančných príspevkov z operačného programu Kvalita životného prostredia. V pavilóne 39 bola rekonštruovaná aj poslucháreň, ktorá je s kapacitou 208 miest najväčšia na univerzite. Podarilo sa nám získať aj projekt z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 1,6 milióna eur na obnovu spojeného pavilónu 8 a 9. Po havárii dvoch kotlov v centrálnej kotolni škola investovala do jej obnovy vyše štvrť milióna eur,“ prízvukoval rektor.

Osobitne spomenul aj dve mimoriadne dôležité skutočnosti, ktorými  univerzita žila v minulom roku a ktoré sa jej budú týkať aj v tomto a ďalších rokoch. Prvá z nich sa týka vnútorného systému kvality. V minulom akademickom roku UVLF podala žiadosť o posúdenie súladu svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so zákonom a štandardmi SAAVŠ. „Onedlho nás čaká najdôležitejšia úloha - posúdenie kvality vnútorného systému pracovnou skupinou akreditačnej agentúry. Samotnej návšteve bude musieť predchádzať naša príprava a tiež komunikácia s jednotlivými pracoviskami. A aby toho nebolo málo, súbežne s týmto hodnotením je potrebné začať aj prípravu na medzinárodnú akreditáciu, a to hlavne s ohľadom na nový štandardný operačný postup, ktorý bol schválený v tomto roku.“

Druhou skutočnosťou, ktorá univerzitu zamestnávala, bolo periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Predmetom hodnotenia boli pracoviská slovenských verejných vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií, respektíve nimi vyprodukované tvorivé výstupy. Na začiatku procesu každá verejná vysoká škola podávala žiadosti o hodnotenie v jednej alebo viacerých z 28 oblastí výskumu, spadajúcich pod 7 skupín oblastí výskumu. „Naša univerzita v maximálnej možnej miere dodržala stanovenú metodiku a spracovala návrh žiadostí o posúdenie spôsobu výberu výstupov v troch skupinách oblastí výskumu, a to prírodné – biologické vedy, lekárske – základné lekárske a farmaceutické vedy, a poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy. Na škodu veci je, že univerzity neboli informované o tom, ktoré publikácie boli zaradené do jednotlivých kategórií, aj keď uvedené hodnotenie má mať vplyv na metodiku financovania vysokých škôl,“ povedal Jozef Nagy.

Generálnym cieľom v  dlhodobom zámere univerzity je udržanie úrovne vedecko-výskumnej činnosti, a to v rámci rozvíjania koncepcie jeden svet, jedno zdravie prepojením veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, životného prostredia a farmácie. Univerzita bude pokračovať vo finančnej podpore publikovania v impaktovaných časopisoch, avšak musí dôjsť k zmene kritérií v súlade so štandardmi SAAVŠ. „Je potrebné smerovať náš výskum so zameraním na inovácie a patentovo chránené úžitkové vzory, pokúsiť sa premietnuť výsledky tvorivej činnosti do založenia start-up-ov a vo väčšej miere prepojiť tvorivú činnosť s podnikateľským sektorom. Dominantné oblasti výskumu musia pracovať pod vedením svojich vedúcich efektívnejšie so zameraním na ich interdisciplinárny prístup. Pre racionálne využitie prístrojového vybavenia je potrebná jeho aktualizácia a zverejnenie.“

Významnú oblasť praktického vzdelávania, a to nielen budúceho veterinárneho lekára, ale aj študentov iných študijných programov, predstavuje klinická činnosť. Je významná aj z pohľadu vnímania univerzity verejnosťou. „Za najdôležitejšie úlohy považujem udržať vysokú odbornosť zamestnancov kliník, plniť požiadavky počtu európskych diplomovaných špecialistov a podporovať vzdelávanie mladých perspektívnych veterinárnych lekárov v tejto oblasti. Pravidelne kontrolovať dodržiavanie indikátorov podľa Európskeho systému hodnotenia veterinárneho vzdelávania a dodržiavať požiadavky na kompetencie prvého dňa. Je potrebné vo väčšej miere využívať pre klinickú činnosť podmienky v Školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej Teplici, rovnako na praktickú výučbu jazdecký areál a Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach,“ zdôraznil rektor.

Mnohé z úloh na nastávajúce obdobie budú pokračovaním či rozvíjaním  toho, čo existovalo aj doteraz. „Pred nami stojí aj jedna z úloh doteraz nepoznaných. Týka sa výkonnostných zmlúv, o ktorých sa už v médiách písalo dosť, ale ich konkrétna podoba nie je celkom jasná. V najbližšom období sa teda musíme veľmi dôsledne zamerať na prípravu podmienok výkonnostných zmlúv medzi ministerstvom školstva a našou univerzitou, lebo to môže byť určujúce pre budúcnosť jej financovania. Rovnako zásadná je aj príprava dlhodobého zámeru v súlade s Dlhodobým zámerom vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028.“ Tu si môžete prečítať celý príhovor rektora UVLF.

     
rektor UVLF prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.                                                          predseda AS UVLF prof. Slavomír Marcinčák, PhD.

Predseda Akademického senátu UVLF prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., vo svojom príhovore pripomenul, že akademický senát v tomto zložení má za sebou prvý rok činnosti. Pre členov senátu to bol veľmi náročný rok, o čom svedčí skutočnosť, že za toto obdobie sa uskutočnilo až 12 zasadnutí a  akademický senát prijal 85 uznesení. Bolo potrebné upraviť a novelizovať podstatnú časť vnútorných predpisov, štatútom univerzity počínajúc. Senát vykonal voľbu rektora univerzity, prorektorov, členov vedeckej rady a veľmi komplikovaným spôsobom bolo potrebné zvoliť troch členov správnej rady univerzity. Väčšina týchto udalosti súvisela s prijatou novelou zákona o vysokých školách, ktorá vstúpila do platnosti v apríli 2022. „Rád by som využil príležitosť a poďakoval členom senátu za ich aktívny prístup, Akademický senát je veľmi aktívny, niekedy plný rôznych názorov, ktoré prediskutujeme, avšak na konci členovia vždy dôjdu ku konsenzu, ktorý potom všetci akceptujú a nespochybňujú, čo je pre demokraciu a pokrok univerzity najlepšie. Čo ma v minulom akademickom roku nepotešilo, je pokles záujmu zo strany študentov o veci univerzitné. Vznik akademickej samosprávy a možnosť študentov podieľať sa na riadení univerzity bol jeden z výdobytkov študentov po roku 1989. Dúfam, že v budúcnosti narastie aktívny prístup študentov o veci verejné,“ zdôraznil Slavomír Marcinčák. Tu si môžete prečítať celý príhovor predsedu Akademického senátu UVLF.  

     
doc. MVDr. František Zigo, PhD.                                                                     doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.

Rektor UVLF sa rozhodol vyzdvihnúť pracovníkov, ktorí v roku 2022 vynikli kvalitou svojej publikačnej a pedagogickej činnosti a piatim udelil verejné ocenenia.

  • doc. MVDr. Františkovi Zigovi, PhD., za najvyšší počet publikácií v karentovaných časopisoch a v časopisoch evidovaných v databázach Web of Science a SCOPUS s afiliáciou našej univerzity za rok 2022.
  • prof. MVDr. Daši Čížkovej, DrSc., za publikáciu v časopise s najvyšším impakt faktorom za rok 2022.
  • doc. MVDr. Lenke Luptákovej, PhD., za dosiahnutie najvyššieho počtu ohlasov za rok 2022.
  • RNDr. Patrícii Petrouškovej, PhD., za najvyšší počet publikácií v karentovaných časopisoch a v časopisoch evidovaných v databázach Web of Science a SCOPUS pre mladých tvorivých pracovníkov do 35 rokov za rok 2022.
  • doc. MVDr. Zuzane Kosteckej, PhD., za víťazstvo v študentskej ankete Najlepší pedagóg UVLF v Košiciach za rok 2022.

     
RNDr. Patrícia Petroušková, PhD.                                                                    doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Atmosféru slávnostného otvorenie akademického roka na UVLF spríjemnilo Saxofónové trio Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach. Renata Nasibulina, Kristina Falisová a Martin Bobaľa zahrali diela klasickej hudby v úpravách pre saxofón. 

UVLF má na prahu nového akademického roka 576 zamestnancov, z toho 214 vysokoškolských učiteľov, 49 výskumných pracovníkov, 186 THP zamestnancov  a 127 zamestnancov v robotníckej kategórii (predovšetkým ošetrovateľov zvierat, čo je špecifikum tejto školy).