Loading...

Oznamy

UVLF, spoločnosť AGEL SK a jej vedecký inštitút podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

UVLF, spoločnosť AGEL SK a jej vedecký inštitút podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

14.08.2023   Aktuality

Spoločnosť AGEL SK, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL (VVAVIA) podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Cieľom spolupráce subjektov je aplikácia poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, skvalitňovanie realizácie odborných aktivít a riešenie úloh vyplývajúcich z potrieb zmluvných strán. Slávnostný podpis zmluvy sa uskutočnil v pondelok 14. augusta 2023 v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. S výsledkami spolupráce sa v budúcnosti stretnú pacienti s poškodením kože po popáleninách, vrede predkolenia a diabetickej nohe, s traumatickým poškodením chrupky a kostného tkaniva.

Podpisom zmluvy sa zmluvné strany dohodli na aktívnej kooperácii pri rozvoji vedeckej spolupráce, zdieľaní skúseností, transfere nových technológií, spoločnej účasti na vedeckých a technologických projektoch a organizovaní spoločných bilaterálnych sympózií, seminárov a konferencií. V oblasti vedy a výskumu sa zaviazali zosúladiť výskumné aktivity vedúce k obojstrannému prospechu, využívaním intelektuálnych, materiálno-technických a priestorových zdrojov zmluvných strán. Súčasťou spoločných aktivít bude vzájomná pomoc a poradenstvo pri budovaní svojich technologických parkov a prístrojového vybavenia a v prípade potreby aj vzájomné zapožičiavanie prístrojového vybavenia s cieľom zefektívniť vedeckú spoluprácu a zaistiť synergiu. Subjekty budú kooperovať pri výbere spoločných oblastí výskumu, v ktorých bude následne rozvíjaná spoločná vedecká spolupráca. Zmluvné strany majú záujem o spoluprácu pri výskume jednostopkatých lalokov kože na experimentálnych zvieratách s cieľom získania zručností lekárov v mikrochirurgii, výskume aplikácie nanotechnologických obväzov pri liečbe chronických rán v experimentálnej medicíne, pri využití biomateriálov v regulácii chrupkového a kostného tkaniva a o spoločné využitie medicínskeho a prístrojového vybavenia.

     
Jozef Nagy a Jozef Pribula pri podpise rámcovej zmluvy

Pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je podpis Rámcovej zmluvy o spolupráci posunutím doterajšej spolupráce na vyššiu úroveň. „Stávame sa partnermi, ktorí chcú maximálne využívať svoje kapacity na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti. Chceme spoločne uplatňovať najmodernejšie poznatky vedy, výskumu a vzdelávania, využívať špičkové medicínske a prístrojové vybavenie, získavať podporu pre ďalšie spoločné projekty, prepájať teóriu s praxou a prinášať obyvateľom Slovenska výsledky tejto spolupráce v podobe nových biomateriálov a liečebných postupov zvyšujúcich kvalitu života. Spoločný výskum a testovanie na zvieracích modeloch umožňuje rýchlejšiu aplikáciu výsledkov výskumov do praxe v humánnej medicíne. Verím, že ako partneri máme šancu získať nielen viac poznatkov, vedomostí, skúseností, výsledkov, ale aj reálnej materiálnej podpory,“ konštatuje rektor UVLF prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Spolupráca troch subjektov potvrdzuje aj význam zjednocujúceho konceptu spoločného zdravia, tzv. One Health, ktorého cieľom je trvalo udržiavať rovnováhu a optimalizovať zdravie ľudí, zvierat a ekosystémov.

UVLF spolupracuje so spoločnosťou AGEL SK a jej vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom už viac ako desaťročie predovšetkým v oblasti regeneračnej medicíny kože a tvrdých tkanív. Výskumný kolektív UVLF, ktorý tvoria prof. MVDr. Ján Danko, PhD., doc. MVDr. Lenka Krešáková, PhD., doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD., a MVDr. Filip Humeník, PhD., úzko spolupracuje s Klinikou popálenín a rekonštrukčnej chirurgie pri riešení problematiky regenerácie kože po popáleninách, vrede predkolenia a diabetickej nohe s využitím biomateriálov kombinovaných s celulárnou a acelulárnou terapiou. S Klinikou muskuloskeletálnej a športovej medicíny hľadajú vhodnú terapiu pre pacientov s prevažne traumatickým poškodením chrupky a kostného tkaniva. V prípade chrupky ide hlavne o chondrálne a osteochondrálne defekty, pri kostnom tkanive o kostné cysty a parciálne defekty kostrového systému. „Pri výskumnej práci využívame možnosti širšieho spektra zobrazovacích metód ako je magnetická rezonancia (MRI), počítačová tomografia (CT) a RTG na Klinike rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca. V súčinnosti s jej odborníkmi sme realizovali aj testovanie na animálnych modeloch na našej univerzite. Výsledky výskumu sme spoločne prezentovali na konferenciách, publikovali v zahraničných odborných časopisoch a tvoria základ pre spoločne podané projekty,“ vysvetľuje vedecko-výskumný pracovník Katedry morfologických disciplín UVLF prof. MVDr. Ján Danko, PhD.

     
Jozef Nagy, Jozef Pribula a Ján Danko

„Spoločnosť AGEL SK, a. s., ako najväčší súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Slovensku, kladie enormný dôraz nielen na pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ale svoje aktivity čoraz viac zameriava aj na bazálny výskum. Práve tento vnímame ako bezhraničnú studnicu vedeckých ideí, ktoré pod správnym vedením erudovaných výskumníkov majú reálnu šancu na aplikáciu do každodennej, z nášho pohľadu predovšetkým klinickej, liečby. Je poľutovaniahodné, kam sa za posledných tridsať rokov tá skutočná základná výskumná činnosť v Slovenskej republike dostala. Preto za veľké pozitívum považujeme, že napriek nepochopiteľnej nepriazni a dlhoročnému podfinancovaniu dokázala nielen prežiť, ale vytvárať a pripravovať mnohé výskumné projekty, ktoré dnes máme ambíciu transformovať do humánnej medicíny a klinickej praxe,“ uviedol podpredseda predstavenstva Nemocnice AGEL Košice-Šaca a riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL, n. o., MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA. Zároveň dodal, že ak chceme rozvíjať nové terapeutické postupy a metódy, tieto sa bez bazálneho výskumu nezaobídu. „Považujeme preto za svoju morálnu povinnosť jeho maximálnu podporu. Spolupráca na čiastkových projektoch s Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach prebieha už niekoľko rokov. Profesor Danko so svojím tímom spolupracovníkov s absolútnym nasadením aj v rámci veľmi limitovaných možností dokázali, že tam, kde je trpezlivosť, vôľa a predovšetkým zdravé zanietenie a viera v pozitívny výsledok, dokáže veda priam zázraky. Dôkazom sú nám dnes už hmatateľné výsledky ich dlhoročných výskumných prác, ktorých výsledky boli publikované vo významných vedeckých periodikách. Podpis zmluvy o spolupráci s UVLF pre nás znamená potvrdenie toho, čo aj bez písomného základu v Košiciach nielen excelentne roky funguje, ale prináša také vedecké výsledky, ktoré vedia v krátkom čase pomôcť mnohým pacientom pri liečbe ochorení a poškodení tkanív v humánnej medicíne. Veríme, že ďalším zintenzívnením spolupráce a prenesením týchto výsledkov do klinického skúšania budeme môcť našim pacientom reálne poskytnúť inovatívne postupy s výrazným vplyvom na kvalitu ich života,“ povedal MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA.