Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Martiny Pettenello

Dizertačná práca:
Echocardiographic assessment of equine cardiac dimensions and indices of cardiac funcion in relation to age
Oponenti:
prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita
prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., MBA, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM, Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
22. august 2023 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule UVLF pavilón (P-34), UVLF v Košiciach
Poznámka:
Obhajoba dizertačnej práce bude prebiehať v anglickom jazyku
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Petry Rékovej

Dizertačná práca:
Štúdium vplyvu rôznych faktorov na reprodukciu a zdravie hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka
Oponenti:
prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., MBA, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita
prof. MVDr. František Novotný, PhD., Klinika koní, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Xénia Mihajlovičová, PhD., Veterinárna klinika Vetanimal, Košice
Termín obhajoby:
22. august 2023 o 10.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule UVLF pavilón (P-34), UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Lászla Plevu

Dizertačná práca:
Vplyv rozdielnej výživy vysokoprodukčných dojníc na metabolizmus a ovariálne funkcie
Oponenti:
MVDr. Rudolf Žitňan, DrSc., Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
MVDr. Adriana Majoroš Osová, PhD., súkromný veterinárny lekár, Panické Dravce
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., Klinika ošípaných, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
22. august 2023 o 11.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule UVLF pavilón (P-34), UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Simony Grelovej

Dizertačná práca:
Posúdenie súvislosti medzi koncentráciou FGF-23 a SDMA v plazme u neazotemických mačiek a mačiek s rôznou závažnosťou CKD
Oponenti:
doc. MUDr. Viola Vargová, PhD., I. Interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. MVDr. Jaroslav Novotný, PhD., Klinika ošípaných, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
22. august 2023 o 12.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule UVLF pavilón (P-34), UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat

RNDr. Zuzany Jurčackovej

Dizertačná práca:
Biologické účinky prírodných látok s rôznou chemickou štruktúrou na modelových parazitov a imunitné bunky in vitro
Oponenti:
MVDr Andrea Lauková, CSc., Centrum Biovied SAV, v. v. i., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach
RNDr. Terézia Kisková, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
23. august 2023 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule UVLF pavilón (P-34), UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat

RNDr. Alexandry Jászayovej

Dizertačná práca:
Ekologické aspekty cirkulácie pôvodcov parazitárnych ochorení v špecifických podmienkach Tatranského národného parku
Oponenti:
doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Ing. Jozef Oboňa, PhD, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Centrum aplikovaného výskumu, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
23. august 2023 o 10.30 hodine
Miesto obhajoby:
v aule UVLF pavilón (P-34), UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné prostredie

MVDr. Romany Bielik

Dizertačná práca:
Nákazy zvierat a ekonomická efektivita chovu hovädzieho dobytka
Oponenti:
prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. MVDr. Marián Várady, DrSc., Parazitologický ústav SAV, v. v. i. v Košiciach
Termín obhajoby:
24. august 2023 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
zasadacia miestnosť farmaceutického pavilónu P-36, 4. NP vľavo, UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné prostredie

PharmDr. Moniky Sučik

Dizertačná práca:
Molekulová charakteristika vybraných zoonotických druhov a genotypov črevných parazitov v životnom prostredí na Slovensku
Oponenti:
prof. MVDr. Monika Halánová PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
doc. RNDr. Ingrid Papajová, PhD., Parazitologický ústav SAV, v. v. i. v Košiciach
Termín obhajoby:
24. august 2023 o 10.30 hodine
Miesto obhajoby:
zasadacia miestnosť farmaceutického pavilónu P-36, 4. NP vľavo, UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné prostredie

Mgr. Martina Floriana

Dizertačná práca:
Predikcia upotrebenia psa na základe behaviorálneho testovania
Oponenti:
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD., Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. MVDr. František Novotný, PhD., Klinika koní, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
RNDr. Igor Majláth, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
24. august 2023 o 12.00 hodine
Miesto obhajoby:
zasadacia miestnosť farmaceutického pavilónu P-36, 4. NP vľavo, UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe imunológia

MVDr. Jany Jozefiakovej

Dizertačná práca:
Synthesis of single-domain antibodies (nanobodies) against neuroinfections and their conjugation with carriers to facilitate effective crossing across BBB
Oponenti:
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ing. Jozef Hanes, DrSc., Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i.
RNDr. Juraj Koči, PhD., Virologický ústav Biomedicínske centrum SAV, v.v.i.
Termín obhajoby:
24. august 2023 o 14.00 hodine
Miesto obhajoby:
v zasadacej miestnosti farmaceutického pavilónu (P-36), UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe imunológia

MVDr. Mareka Ratvaja

Dizertačná práca:
Imunomodulátory na báze probiotických baktérií a ich vplyv na imunitnú odpoveď lososovitých rýb
Oponenti:
prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD., Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. PaedDr. Ján Koščo, PhD., Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
MVDr. Viola Strompfová, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i.
Termín obhajoby:
24. august 2023 o 13.00 hodine
Miesto obhajoby:
v zasadacej miestnosti farmaceutického pavilónu (P-36), UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

MVDr. Natálie Rovňanovej

Dizertačná práca:
Limity injekčnej anestézie u koní
Oponenti:
doc. MVDr. Mária Kuricová, PhD., Klinika malých zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. Ing. Marko Halo, PhD., Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
MVDr. Zuzana Drábková, PhD., DECEIM, Klinika chorob koní, Veterinární univerzita Brno
Termín obhajoby:
25. august 2023 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule UVLF pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

MVDr. Jakuba Fuchsa

Dizertačná práca:
Komparatívne štúdium zobrazovacích diagnostík a výsledkov terapie pri ochoreniach chrbtice u psov
Oponenti:
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM, Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MVDr. Marek Ďurej, PhD., Veterinárna klinika Tri-Vet Cífer
Termín obhajoby:
25. august 2023 o 10.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule UVLF pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

MVDr. Mariety Ševčíkovej

Dizertačná práca:
Triplexná ultrasonografia ciev krku a končatín u klinicky zdravých psov
Oponenti:
prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita
MUDr. Ivica Drahovská, PhD., Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., Klinika koní, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
25. august 2023 o 11.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule UVLF pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia

MVDr. Lucie Štempelovej

Dizertačná práca:
Mikrobiota kože psov - zloženie a možnosti jej prospešnej modulácie
Oponenti:
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MVDr. Martina Miterpáková, DrSc., Parazitologický ústav SAV, v. v. i.
doc. MVDr. Jana Koščová, PhD., Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
28. august 2023 o 8.00 hodine
Miesto obhajoby:
v zasadacej miestnosti farmaceutického pavilónu P-36, UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia

PharmDr. Valentíny Fockovej

Dizertačná práca:
Využitie prospešnej mikrobioty pre zdravie spoločenských zvierat
Oponenti:
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. MVDr. Jana Koščová, PhD., Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
28. august 2023 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v zasadacej miestnosti farmaceutického pavilónu P-36, UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia

Ing. Kataríny Tokarčíkovej

Dizertačná práca:
Interakcie stopových prvkov a ich vplyv na minerálny status zvierat
Oponenti:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Aleš Pavlík, PhD., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
28. august 2023 o 10.00 hodine
Miesto obhajoby:
v zasadacej miestnosti farmaceutického pavilónu P-36, UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia

RNDr. Zuzany Demčišákovej

Dizertačná práca:
CAM – in vivo model pre štúdium angiogenézy
Oponenti:
prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Teodor Tóth, PhD., Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
doc. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., Katedra biológie a fyziológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
28. august 2023 o 11.00 hodine
Miesto obhajoby:
v zasadacej miestnosti farmaceutického pavilónu P-36, UVLF v Košiciach
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe hygiena potravín

Mgr. Matúša Váradyho

Dizertačná práca:
Hodnotenie potenciálne rizikových faktorov pri spracovaní kávy z pohľadu jej kvality a bezpečnosti
Oponenti:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. MVDr. Matej Pospiech, PhD., Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno
RNDr. Klaudia Čobanová, PhD., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v. v. i.
Termín obhajoby:
28. august 2023 o 13.00 hodine
Miesto obhajoby:
v zasadacej miestnosti farmaceutického pavilónu P-36, 4. NP vľavo, UVLF v Košiciach.
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe hygiena potravín

RNDr. Terézie Hudákovej

Dizertačná práca:
Antibakteriálna a antifungálna aktivita extraktov z vybraných druhov chilli paprík
Oponenti:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. MVDr. Matej Pospiech, PhD., Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno
prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
28. august 2023 o 14.30 hodine
Miesto obhajoby:
v zasadacej miestnosti farmaceutického pavilónu P-36, 4. NP vľavo, UVLF v Košiciach.
Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk.