Loading...

Oznamy

Oznam o neobsadenom pracovnom mieste vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Oznam o neobsadenom pracovnom mieste vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu:

na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, ITMS2014+ kód projektu: NFP313011V455, v pozícii „vedecko-výskumný pracovník“ s týmito požiadavkami:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie medicínskeho, farmaceutického alebo prírodovedného zamerania
  • vedecká hodnosť PhD. v študijných programoch študijného odboru biológia (vyhl. MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z.)
  • zoznam publikačnej činnosti (CC a impaktované publikácie) spracovaný podľa prílohy č. 1 vyhl. MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. 
  • zoznam riešených vedecko-výskumných projektov (ak sú)
  • aktívna znalosť používania programov balíka Word Office, Excel a PowerPoint
  • pracovný životopis

Vybraný uchádzač sa bude podieľať na riešení výskumných úloh v Laboratóriu biomedicínskej mikrobiológie a imunológie UVLF v Košiciach.

Žiadosti s požadovanými podkladmi žiadame zaslať na Referát vedecko-výskumnej činnosti UVLF v Košiciach najneskôr do 09. 06. 2023. Začiatok pracovného pomeru je 15. 06. 2023.

V Košiciach, 24. 05. 2023