Loading...

Oznamy

HYGIENA ALIMENTORUM o zdravotnej bezpečnosti, kvalite i trendoch mliečnych a rastlinných komodít

HYGIENA ALIMENTORUM o zdravotnej bezpečnosti, kvalite i trendoch mliečnych a rastlinných komodít

10.05.2023   Aktuality

Začína sa jedna z najstarších vedeckých konferencií o hygiene potravín na Slovensku. Už 43. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM so zameraním na aktuálne problémy a trendy zdravotnej bezpečnosti a kvality mliečnych a rastlinných komodít bude 11. a 12. mája 2023 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Konferenciu organizuje Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pod záštitou a v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave

Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentovať aktuálne poznatky o význame, bezpečnosti a kvalite mlieka a mliečnych produktov na úrovni domácich a zahraničných producentov. Súčasťou konferencie je už tradične aj sekcia zameraná na bezpečnosť, kvalitu a spracovanie rastlinných komodít. V posterovej sekcii sú prezentované aktuálne poznatky o zdravotnej bezpečnosti a kvalite aj ostatných potravinových komodít. V rámci konferencie je vyhlásený  9. ročník súťaže o najlepší syr eidamského typu.   

„Súčasné obdobie prináša požiadavky na zmenu potravín. Súvisia jednak so zmenami životného štýlu ľudí, ale aj so zmenami stravovacích návykov. Výrobcovia sa snažia prispôsobovať trendom nielen z hľadiska rôznych mediálne známych diét, ale na základe odporúčaní odborníkov pôsobiacich v oblasti humánnej medicíny. Týka sa to napr. znižovania obsahu soli, cukru v potravinách, či znižovania používania prídavných látok. Pri tom všetkom musí byť zachovaná kvalita a bezpečnosť potravín. A práve tu je naše poslanie a úloha, ktorú musíme presadzovať – globálny pohľad na spoločné verejné zdravie, zdravotnú bezpečnosť a udržateľné životné prostredie,“ prízvukuje Jozef Nagy, rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá pripravuje absolventov v šesťročných doktorských študijných programoch hygiena potravín a všeobecné veterinárske lekárstvo.

„Našim cieľom je reagovať na aktuálnu situáciu, preto je jednou z tém konferencie aj problematika výsledkov úradných kontrol potravín na Slovensku, aktuálne trendy v komodite mlieka a rastlinných potravín, vrátane ich porovnania z pohľadu zdravia a výživy, dopadu na životné prostredie a ekonomiku. O téme sa bude diskutovať aj z pohľadu výrobných technológií, bezpečnosti a spotrebiteľského vnímania,“ hovorí odborná garantka konferencie Eva Dudríková z  Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín UVLF.

Veľmi aktuálnu problematiku rastlinných alternatív mlieka a mliečnych výrobkov ponúkne Jiří Kopáček z Českomoravského svazu mlékárenského. „Pred súčasným mliekarenstvom stojí mimoriadna úloha obhájiť nezastupiteľné miesto mlieka a mliečnych výrobkov vo vyváženej a zdravej strave celosvetovej populácie. Výrobcovia rastlinných náhrad často totiž doslova diskreditujú význam mlieka a šírením nepodložených dezinformácií poškodzujú dobré meno mliečnych potravín, ktoré sú nezastupiteľnou a nenahraditeľnou súčasťou výživy ľudstva,“ zhŕňa svoje poznatky Jiří Kopáček. Na základe vedeckých dôkazov prinesie rad informácií a faktov o porovnaní mlieka a mliečnych výrobkov s alternatívami týchto výrobkov z rastlinných surovín. Porovná ich z pohľadu zdravia a výživy, dopadov na životné prostredie, ekonomiky, či výrobných technológií, ale aj z regulatívneho hľadiska a z pohľadu bezpečnosti potravín a spotrebiteľského vnímania. „Nové moderné výrobky na rastlinnej báze patria k dôležitým potravinám, pretože prispievajú k nasýteniu stále rastúcej svetovej populácie. Napriek tomu, že je ich nutričná hodnota iná, ako v prípade živočíšnych výrobkov, sú prinajmenšom zaujímavým novým zdrojom bielkovín, ktoré na planéte chýbajú. Príbeh o vytváraní udržateľnej stravy by však nemal byť kompletný bez zaraďovania mliečnych výrobkov. Preto je nevyhnutné obhajovať mlieko a jeho nezastupiteľnú úlohu, ktorú zohráva pri podpore naplňovania globálnych cieľov udržateľného rozvoja,“ konštatuje Jiří Kopáček.  

Príkladom môže byť vývoj potravín nového typu, tzv. Novel Food, ale aj výrobkov s novou neobvyklou chuťou či výrobkov určených pre konkrétne skupiny spotrebiteľov. Šárka Bursová z Ústavu hygieny a technológie potravín živočíšneho pôvodu a gastronómie Veterinárnej univerzity v Brne bude hovoriť aj o tzv. reformulácii výrobkov, ktoré majú zvýšenú nutričnú hodnotu, sú zabalené do nových typov obalov s funkčnými vlastnosťami, alebo vyrobenými ekologickejším spôsobom.  Na zmeny potravín má vplyv aj vznik nových technológií - napr. membránová technika, či využívanie ekologických obalov, zlepšovanie funkčných vlastností výrobku, ekologický spôsob výroby, bezodpadová výroba a pod.

Odbornú verejnosť určite zaujmú aj témy zamerané na analýzu výrobkov pomocou sekvenovania novej generácie napr. pri bulharských syroch, či témy mikrobiologické, a to tak z hľadiska prospešnej mikrobiocenózy, ako aj z pohľadu nežiaducich mikroorganizmov a ich rezistencie na antibiotiká nielen v mlieku, ale aj v rastlinných potravinách. Zaujímavá bude problematika ftalátov v kravskom mlieku, či rezíduí antibiotík, alergénov, či avenantramidov v produktoch ovsa. Opomenúť nemožno ani vplyv výživy na množstvo, kvalitu mlieka a ekologickú záťaž, či vírusy v potravinách rastlinného pôvodu a riziká prenosu zoonotických patogénov mliekom z pohľadu jedného spoločného verejného zdravia.

Tu nájdete podrobný program a všetky ďalšie informácie