Loading...

Oznamy

Výzva na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Výzva na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu:

na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda na projekt s názvom „Nanočastice pre riešenie diagnosticko – terapeutických problémov s COVID – 19 (NANOVIR)“ v pozícii „vedecko-výskumný pracovník“ s  týmito požiadavkami:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie medicínskeho, farmaceutického alebo prírodovedného zamerania
  • vedecká hodnosť PhD. v študijných programoch biologických alebo lekárskych vied,
  • zoznam publikačnej činnosti (CC a impaktované publikácie) spracovaný podľa prílohy č. 1 vyhl. MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.
  • zoznam riešených vedecko-výskumných projektov
  • aktívna znalosť používania programov balíka Word Office, Excel a PowerPoint
  • pracovný životopis

Od uchádzača sa okrem tvorivého prístupu očakávajú základné praktické skúsenosti s molekulovo-genetickými metódami, ktoré budú využité na výskumnú tému: Skvalitnenie laboratórnej diagnostiky COVID – 19 a iných vírusov ochorení s využitím nových magnetických nanočastíc na izoláciu vírusového genómu a detekciou metódou PCR.

Žiadosti s požadovanými podkladmi žiadame zaslať na Referát vedecko-výskumnej činnosti UVLF v Košiciach najneskôr do 16.05.2023. Začiatok pracovného pomeru je 01.06.2023.

V Košiciach, 05.05.2023