Loading...

Oznamy

Výzva na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Výzva na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu:

na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, ITMS2014+ kód projektu: NFP313010V455, v pozícii „vedecko-výskumný pracovník“ s týmito požiadavkami:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie medicínskeho, farmaceutického alebo prírodovedného zamerania
  • vedecká hodnosť PhD. v študijných programoch študijného odboru biológia (vyhl. MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z.)
  • zoznam publikačnej činnosti (CC a impaktované publikácie) spracovaný podľa prílohy č. 1 vyhl. MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. 
  • zoznam riešených vedecko-výskumných projektov
  • aktívna znalosť používania programov balíka Word Office, Excel a PowerPoint
  • pracovný životopis

Uchádzač bude pracovať na výskumnú tému: „Vývoj terapeutických biomolekúl (peptidov) proti patogénom: borélia, vírus horúčky dengue a SARS-CoV-2.“

Od uchádzača sa okrem tvorivého prístupu očakávajú základné praktické skúsenosti s molekulovo-genetickými metódami, ktoré budú využité na výskumnú tému: Skvalitnenie laboratórnej diagnostiky COVID – 19 a iných vírusových ochorení s využitím nových magnetických nanočastíc na izoláciu vírusového genómu a detekciou metódou PCR.

Žiadosti s požadovanými podkladmi žiadame zaslať na Referát vedecko-výskumnej činnosti UVLF v Košiciach najneskôr do 16.05.2023. Začiatok pracovného pomeru je 01.06.2023.

V Košiciach, 02.05.2023