Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Alena Micháľová

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Alena Micháľová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Aleny Micháľovej

Dizertačná práca:
Alternatívne možnosti terapie v internej medicíne psov a mačiek
Oponenti:
Prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., Klinika koní, UVLF v Košiciach
Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c., Fakulta zemědělská a technologická, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. MUDr. Viola Vargová, PhD., I. Interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
24. marec 2023 o 14.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.