Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Simona Koleničová

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Simona Koleničová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia

MVDr. Simony Koleničovej

Dizertačná práca:
Genotoxické a epigenetické mechanizmy účinku vybraných pesticídov
Oponenti:
Prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV v Košiciach
Mgr. Eva Horváthová, PhD., Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. v Bratislave
RNDr. Janka Babeľová, PhD., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV v Košiciach
Termín obhajoby:
20. marec 2023 o 13.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.