Loading...

Oznamy

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 01. 02. 2023

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 01. 02. 2023

25.01.2023   Oznamy zamestnancom

Pozývam Vás na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční

dňa 1. februára 2023 (streda) o 9:00 hod.

v posluchárni P-35 (Katedra chémie, biochémie a biofyziky)

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie AS UVLF v Košiciach
  3. Kontrola uznesení
  4. Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
  5. Návrh na zmenu Organizačného poriadku UVLF v Košiciach
  6. Návrh na členov Vedeckej rady UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027
  7. Návrh na prorektorov UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027
  8. Rôzne
  9. Záver

S pozdravom

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach