Loading...

Oznamy

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord universitet v Bodø začali s prípravou už tretej spoločnej konferencie o globálnych zmenách pod názvom „Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat“, ktorú plánujú zorganizovať v dňoch 13. – 16. júna 2023 v Košiciach. Podujatie je výsledkom dlhoročnej spolupráce oboch univerzít ako dôležitých spoločenských aktérov. Chcú ním reagovať na náročné výzvy, ktorým čelí ľudstvo za posledné desaťročia.

Prvú takúto konferenciu univerzity spoločne úspešne zorganizovali v roku 2017 v Košiciach vďaka finančnej podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska za účasti takmer 120 odborníkov z rôznych krajín sveta. O dva roky neskôr na ňu organizátori nadviazali konferenciou NordGlobal 2019 v nórskom Bodø, na ktorej sa zúčastnili a prispeli svojimi prezentáciami aj zástupcovia UVLF v Košiciach. Nosnou myšlienkou bilaterálnej aktivity oboch univerzít bude spoločná participácia vedcov a vytvorenie vzájomných kontaktov s víziou upevnenia už existujúcich a vytvárania nových vedecko-výskumných a odborných aktivít na medzinárodnej úrovni.

Po tretíkrát sa konferencia vráti opäť do Košíc, aby sa stala medzinárodnou a multidisciplinárnou platformou na zdieľanie najnovších vedeckých poznatkov, výmenu skúseností, budovanie vzťahov a vedeckých sietí.

Programový obsah konferencie
Sekcia 1. Dopady globálnych zmien na zdravie ľudí a zvierat - koncept jedného zdravia;
Sekcia 2. Dopady globálnych a klimatických zmien na prostredie;
Sekcia 3. Vplyv globálnych a klimatických zmien na zdroje vody a ovzdušie.

Spolupracujúce organizácie

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, SR
  • Fakulta biologických vied a akvakultúry, Nord universitet Bodø, Nórsko
  • Štátna veterinárna a potravinová správa SR
  • Európsky úrad pre bezpečnosť potravín - Národný kontaktný bod na Slovensku
  • Parazitologický ústav, Slovenská akadémia vied, SR
  • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, SR

Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb súčasného sveta. Diskutované budú vysoko aktuálne témy podpory trvalo udržateľného rozvoja, environmentálne, epidemiologické a epizootologické problémy ovplyvňujúcich zdravie humánnej a animálnej populácie s vplyvom na ekonomiky krajín. Výstupy vo forme príspevkov a abstraktov príspevkov budú publikované v recenzovanom zborníku s ISBN.

Konferencia je určená vedcom všetkých vekových kategórií, mladým vedeckým pracovníkom (do 35 rokov), doktorandom, humánnym a veterinárnym lekárom, odborníkom v oblasti biológie, klimatológie, hydrológie, poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odborov.

MVDr. Martin Tomko, PhD., odborný a organizačný garant konferencie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.