Loading...

Oznamy

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 19. 01. 2023

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 19. 01. 2023

12.01.2023   Oznamy zamestnancom

Pozývam Vás na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční

dňa 19. januára 2023 (štvrtok) o 14:00 hod.

v posluchárni P-35 (Katedra chémie, biochémie a biofyziky)

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
 5. Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na obdobie 2018 – 2023
 6. Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2021/22
 7. Návrh zmien vnútorného predpisu Štipendijný poriadok UVLF v Košiciach
 8. Preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia
 9. Voľba člena Správnej rady UVLF v Košiciach Komorou študentov AS UVLF v Košiciach
 10. Voľba členov Správnej rady UVLF v Košiciach Akademickým senátom UVLF v Košiciach
 11. Rôzne
 12. Záver

S pozdravom

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach