Loading...

Oznamy

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 24. 11. 2022

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 24. 11. 2022

18.11.2022   Oznamy zamestnancom

Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční

dňa 24. novembra 2022 (štvrtok) o 14:00 hod.

v posluchárni P-34 (Aule UVLF v Košiciach)

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie AS UVLF v Košiciach
  3. Kontrola uznesení
  4. Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
  5. Návrh vnútorného predpisu Pravidlá poskytovania odmien a náhrad výdavkov členom Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  6. Návrh vnútorného predpisu Zásady voľby a odvolávania členov Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  7. Informácia o žiadosti na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rady UVLF v Košiciach k nájmu nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok
  8. Návrh na členov volebnej komisie pre voľby členov Správnej rady UVLF v Košiciach
  9. Rôzne
  10. Záver

S pozdravom

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach