Loading...

Oznamy

Členkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie aj profesorka Čížková

Členkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie aj profesorka Čížková

03.11.2022   Aktuality

Vláda SR schválila nové zloženie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, ktorej členovia budú dohliadať na efektívne a transparentné využívanie verejných zdrojov určených na investície do výskumu a inovácií. Medzi novými členmi sú napríklad slovenská investorka do digitálnych zdravotníckych technológií pôsobiaca v rakúsko-americkom investičnom fonde, manažér úspešného českého technologického inštitútu CEITEC alebo špičkový slovenský ekonóm pôsobiaci na viedenskej Stredoeurópskej univerzite (CEU).

Slovensko v nasledujúcom období získa len z európskych zdrojov stovky miliónov eur určených na výskum a inovácie. Po predošlých skúsenostiach s neefektívnym čerpaním, rušením výziev či netransparentným hodnotiacim procesom prechádza slovenské riadenie výskumu a inovácií reformou vyvolanou Plánom obnovy a odolnosti. Súčasťou reformy je zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov, koordinácia financovania novou Radou vlády, ale aj vznik expertného útvaru na úrade vlády zodpovedného za strategické riadenie v tejto oblasti.

Členov novej rady vlády vyberala medzinárodná komisia, ktorá hodnotila 75 nominácií. Komisia urobila užší výber dvadsiatky vysokokvalifikovaných kandidátov, z ktorých predseda vlády Eduard Heger navrhol vláde schváliť desať nových členov. Pri výbere komisia aj predseda vlády prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých sektorov výskumného a inovačného ekosystému.

Novými členmi Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie sú:
MBA MPhys Andrea Žitná, partnerka a líderka tímu pre zdravotnícke technológie v Speedinvest 
Prof. Martin Kahanec, PhD., profesor ekonómie a vedúci Katedry verejnej politiky Central European University
Dr. Ing. František Simančík, člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied a výskumník v oblasti materiálov
Prof. Ing. Ján Košturiak PhD., prezident klastra Inovato
Ing. Martin Jančo, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu 
Prof. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., výskumníčka Slovenskej akadémie vied a neuroimunologička 
Mgr. Jiří Nantl, LL.M., riaditeľ Stredoeurópskeho technologického inštitútu 
Ing. Juraj Girman, predseda správnej rady Košice IT Valley 
Prof. Dr. Marian Brestič, profesor agrobiológie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzita v Nitre
Prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková PhD., výskumníčka a profesorka na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta 

Zdroj: www.vlada.gov.sk