Loading...

Oznamy

Výsledok voľby kandidáta na rektora UVLF

Výsledok voľby kandidáta na rektora UVLF

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, Vnútorného predpisu č. 1, čl. 5

Akademický senát UVLF v Košiciach

o z n a m u j e
výsledok voľby kandidáta na rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,

bol dňa 27. 10. 2022 právoplatne zvolený Akademickým senátom UVLF v Košiciach za kandidáta na rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027.

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., v. r.     
predseda Akademického senátu UVLF v Košiciach