Loading...

Oznamy

Akademický senát UVLF zvolil za kandidáta na rektora Jozefa Nagya

Akademický senát UVLF zvolil za kandidáta na rektora Jozefa Nagya

27.10.2022   Aktuality

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvolil vo štvrtok 27. októbra 2022 na svojom mimoriadnom zasadnutí za kandidáta na rektora Jozefa Nagya, ktorý bol dve funkčné obdobia prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality. Jeho protikandidátkou bola doterajšia rektorka Jana Mojžišová, ktorá vedie univerzitu druhé funkčné obdobie od 1. februára 2015.

Kandidát na rektora bol zvolený dvojtretinovou väčšinou hlasov v prvom kole volieb. Návrh kandidáta na rektora predloží teraz Akademický senát UVLF ministrovi školstva. Nového rektora vymenuje prezidentka republiky. Jeho funkčné obdobie sa začne 1. februára 2023.

Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., je absolventom Vysokej školy veterinárskej v Košiciach (dnešnej UVLF), kde začal pôsobiť hneď po ukončení štúdia na Katedre hygieny a technológie potravín. Bol vedúcim Ústavu hygieny a technológie mäsa. V súčasnosti ako pedagóg pôsobí na Katedre hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín a od roku 2015 je aj prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality. V roku 2008 bol inaugurovaný za profesora v odbore hygiena potravín.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., je absolventkou Vysokej školy veterinárskej, kde začala pracovať hneď po ukončení štúdia. V  roku 2007 bola inaugurovaná za profesorku v odbore infekčné a parazitárne choroby zvierat. Rektorkou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je dve funkčné obdobia od 1. februára 2015. Jej mandát sa skončí 31. januára 2023.