Loading...

Oznamy

Náročný proces zosúladenia systému kvality

Náročný proces zosúladenia systému kvality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má za sebou náročné leto. V súlade s platnou legislatívou musela k 31. augustu 2022 oznámiť Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a so štandardmi pre vnútorný systém kvality.

Tento proces si vyžadoval veľké množstvo administratívnej práce, pretože nové akreditačné kritériá sú nastavené veľmi náročne. Na procese prípravy materiálov pre Akreditačnú komisiu UVLF v Košiciach sa podieľali jednotlivé komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijných programov, ďalší zamestnanci univerzity a predovšetkým prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., doc. MVDr. Peter Korim, PhD., a kvestor Ing. Róbert Schréter, PhD. Akreditačná komisia UVLF pod vedením prof. MVDr. Zuzany Ševčíkovej, PhD., ktorej členmi sú za UVLF aj doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. a Ing. Róbert Schréter, PhD. celé leto hodnotila predložené materiály, ktoré deklarovali zosúladenie študijných programov a odborov habilitačného a inauguračného konania so štandardami SAAVŠ.

Akreditačná komisia UVLF v Košiciach otvorila a ukončila celkovo 83 konaní v ktorých posudzovala súlady študijných programov a odborov habilitačného a inauguračného konania so štandardami SAAVŠ, pričom do 31. augusta 2022 vydala celkovo 100 rozhodnutí. Celkovo bolo zosúladených 10 študijných programov v prvom stupni vysokoškolského štúdia, 4 študijné programy v druhom stupni vysokoškolského štúdia, 5 študijných programov v spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia, 44 študijných programov v treťom stupni vysokoškolského štúdia, 7 odborov habilitačného konania a 7 odborov inauguračného konania.

„Mimoriadne si vážim prácu kolegov, ktorí zvládli náročný administratívny proces. S posudzovaním kvality má naša univerzita skúsenosti predovšetkým vďaka medzinárodnej akreditácii, ktorú UVLF získala v roku 2016 a musela v nej zodpovedať požiadavkám pre akreditáciu inštitúcií poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie v oblasti veterinárnej medicíny zo strany Európskej asociácie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE). Práve preto je pre nás dôležité, aby sme vyhoveli aj požiadavkám domácej legislatívy, ktoré stanovila SAAVŠ,“ povedala na margo zosúlaďovania kvality rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. „Nie je to samoúčelný proces. Cieľom je, aby sme na našej univerzite ponúkali kvalitné študijné programy, zabezpečené po všetkých stránkach, vrátane personálnej. Len tak môžeme docieliť kvalitu pre našich študentov.“

Na rozdiel od iných veľkých vysokých škôl naša univerzita nemusela zrušiť žiadne študijné programy v prvom, druhom a spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. V tretom stupni vysokoškolského vzdelávania boli zrušené študijné programy neurovedy, súdne a verejné veterinárske lekárstvo a virológia. UVLF tiež požiadala SAAVŠ o zrušenie odborov habilitačného a inauguračného konania súdne a verejné veterinárske lekárstvo, veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, virológia a výživa zvierat a dietetika. UVLF úspešne ukončila proces zosúlaďovania vnútorného systému kvality ako aj zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačného a inauguračného konania so štandardami SAAVŠ v stanovenom termíne a 30. augusta 2022 oznámila túto skutočnosť Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo.

Zosúladené študijné programy prvého stupňa so štandardami SAAVŠ (10 študijných programov):

 1. bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku
 2. bezpečnosť krmív a potravín v externej forme štúdia v slovenskom jazyku
 3. kynológia v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku
 4. kynológia v externej forme štúdia v slovenskom jazyku
 5. spoločný študijný program náuka o živočíchoch v dennej forme štúdia v anglickom jazyku
 6. veterinárna sestra v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku
 7. veterinárna sestra v externej forme štúdia v slovenskom jazyku
 8. veterinárna sestra v dennej forme štúdia v anglickom jazyku
 9. vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku
 10. vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v externej forme štúdia v slovenskom jazyku

Zosúladené študijné programy druhého stupňa so štandardami SAAVŠ (4 študijné programov):

 1. pohoda a ochrana zvierat v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku
 2. pohoda a ochrana zvierat v externej forme štúdia v slovenskom jazyku
 3. trh a kvalita potravín v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku
 4. trh a kvalita potravín v externej forme štúdia v slovenskom jazyku

Zosúladené študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa so štandardami SAAVŠ (5 študijných programov):

 1. farmácia v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku
 2. spoločný študijný program farmácia v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku
 3. hygiena potravín v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku
 4. všeobecné veterinárske lekárstvo v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku
 5. všeobecné veterinárske lekárstvo v dennej forme štúdia v anglickom jazyku

Zosúladené študijné programy tretieho stupňa so štandardami SAAVŠ (celkovo 44 študijných programov - každý študijný program je zosúladený v dennej forme v slovenskom jazyku, v dennej forme v anglickom jazyku, v externej forme v slovenskom jazyku a v externej forme v anglickom jazyku):

 1. hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 2. hygiena potravín
 3. imunológia
 4. infekčné choroby zvierat
 5. mikrobiológia
 6. parazitárne choroby zvierat
 7. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
 8. veterinárna morfológia a fyziológia
 9. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
 10. vnútorné choroby zvierat
 11. výživa zvierat a dietetika

Zosúladené odbory habilitačného konania a inauguračného konania so štandardami SAAVŠ:

 1. hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 2. hygiena potravín
 3. imunológia
 4. infekčné a parazitárne choroby zvierat
 5. mikrobiológia
 6. veterinárna morfológia a fyziológia
 7. vnútorné choroby zvierat

Ako informoval predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer, všetky slovenské vysoké školy a univerzity deklarovali k 1. septembru 2022 prechod na nové akreditačné štandardy. Zaviedli svoje vnútorné kontrolné mechanizmy na zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu a preverili všetky svoje študijné programy. Výsledkom toho je úprava väčšiny študijných programov a takmer 2500 zrušených, čo je až 40 percent študijných programov. K 1. septembru 2020 bolo v registri ministerstva školstva registrovaných 6505 študijných programov, po novom k 13. septembru 2022 je ich 4039. Medzi úpravy možno zaradiť spresnenie cieľov a výstupov vzdelávania, možností uplatnenia sa v praxi, aktualizáciu predmetov a ich informačných listov, literatúry, učiteľov či podmienok na úspešné absolvovanie. SAAVŠ očakáva, že menší počet študijných programov prinesie ich väčšiu robustnosť, širšie personálne zabezpečenie učiteľmi, ako aj väčšiu stabilitu a flexibilitu pre študentov. SAAVŠ tiež schválila 133 zmien názvov študijných programov. Uskutočňovanie 16 študijných programov sa sťahuje do novej lokality.