Loading...

Oznamy

Učili sme sa fungovať v on-line svete, ale sme opäť v škole! Vitajte!

Učili sme sa fungovať v on-line svete, ale sme opäť v škole! Vitajte!

20.09.2022   Aktuality

Príhovor rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., na slávnostnom otvorení akademického roka 2022/23.

Vážená akademická obec, vážené kolegyne a  kolegovia, dámy a páni, ctení hostia!

Povedať, že  je tu opäť september, že škola volá, že sme opäť v škole, sa ešte donedávna považovalo za klišé. Začať príhovor pri príležitosti otvorenia nového akademického roku nejako netradične bolo preto skúškou tvorivosti. Uplynulé dva roky sa všetko zmenilo. Pandémia Covid-19 sa dostala do nášho slovníka tak, že sme sa museli snažiť neopakovať slovo koronavírus v každej vete. Nebolo tradičné otvorenie akademického roka, nestretli sme sa v aule na aktíve učiteľov. Učili sme sa fungovať v on-line svete. Ako rada sa vám teraz prihováram s tým tradičným úvodom – je tu september. Sme opäť v škole! Vitajte!

Zo skúseností uplynulej doby si vyberme to progresívne a pozitívne

Aspoň dnes či v týchto týždňoch si vychutnajme pocit, že je znovu všetko, ako má byť. Už záverom uplynulého akademického roku sme sa vracali k tradičným podujatiam a bežnému fungovaniu na našich pracoviskách. S kolegami aj študentmi sme sa stretávali osobne a po odložení rúšok dokonca aj tvárou v tvár.

Prežili sme situácie dovtedy nepoznané. Nielen naše osobné životy boli takmer bojom o život. Aj v našom zamestnaní to bol doslova boj o záchranu najdôležitejšej hodnoty nášho poslania – dať našim študentom vzdelanie a pripraviť ich na výkon ich povolania bez ohľadu na obmedzenia. Z pohľadu vedenia školy sme sa museli zmeniť na krízový manažment a priamu komunikáciu nahradili príkazy rektorky. Len na ilustráciu – kým v roku 2019 bolo vydaných päť príkazov takmer výhradne sa týkajúcich ekonomických záležitostí, v roku 2020 som musela podpísať až 19 príkazov, tentokrát takmer výlučne sa týkajúcich určenia podmienok pedagogického procesu a prevádzky na univerzite,  študentských domovoch a v jej ďalších účelových zariadeniach. V nich sa prikazovalo prerušenie prezenčnej formy výučby, zrušenie všetkých podujatí a zasadnutí akýchkoľvek orgánov.

Vždy sme museli mať na pamäti všeobecný záujem a to ochranu verejného zdravia.  Mnohými týmito slovami sa už opakujem, ale istý rozdiel tu je. Aspoň teda dúfam, že áno. A to ten dôležitý rozdiel, že doteraz to bolo uprostred pandémie, keď sme nevedeli smer, akým sa bude uberať. Dnes už, pevne verím, sme bližšie k jej koncu a nehrozí, že sa ocitneme tam, kde predtým. Očakávame, že celý akademický rok budeme mať areál plný študentov, zamestnancov i návštevníkov. Že zo skúseností uplynulej doby si vyberieme to progresívne a pozitívne, aby sme v tom pokračovali, ale bezprostredný osobný kontakt bude každodennosťou. Robili sme všetko pre to, aby napriek dramatickým zmenám vo výučbe sme cez bránu našej školy vypúšťali absolventov bez ujmy na kvalite ich prípravy. Jednoznačne sme v tom nezlyhali! Ďakujem vám všetkým za vlastný podiel na tom, ako sme to zvládli, čo naši študenti a naši absolventi skutočne ocenili! Tvorivo a odhodlane v novom akademickom roku oživme osvedčené metódy pedagogickej práce transformované na nové pomery 21. storočia.

Prežili sme ťažké obdobie, no čaká nás ešte ťažšie

Bolo by veľmi pekné, keby sme takto v pozitívnom duchu mohli prejsť k plánom a úlohám na akademický rok 2022/2023. Predostrieť víziu pedagogickej, vedeckej a inej činnosti bez vonkajších rušivých vplyvov. Nedá sa. Nedostatočne financované vysoké školstvo, niekoľkomiliónové škrty v dotácii pre našu školu už druhý rok po sebe išli ruka v ruke s covidom. Museli sme robiť viaceré opatrenia, nie vždy populárne, aby sme minimalizovali ekonomické straty. Prvý rok sme ešte čerpali z úspor, druhý rok už žiadne rezervy neboli a nebudú ani ďalší rok. Šetríme, kde sa dá, a všetci sme to v nejakej podobe aj pocítili.

A ešte stále výpočet ohrozujúcich vplyvov nie je úplný. Vojnový konflikt za našimi hranicami, ukrajinskí občania hľadajúci bezpečie aj v našej krajine, v našom meste  i na našej univerzite tiež predstavujú doteraz nepoznanú hrozbu. Pomáhame ako jednotlivci, pomáhame ako inštitúcia. Máme 34 ukrajinských študentov, viacerí z nich sú z oblastí bezprostredne ohrozených vojnovým konfliktom, viacerí z nich tu majú rodinu, lebo ostať na Ukrajine bolo nebezpečné. Aj tu vám všetkým, ktorí ste akokoľvek prispeli a pomohli, chcem úprimne poďakovať a vyjadriť hrdosť, že naša pomoc zo strany zamestnancov aj študentov bola rýchla a úprimná. Ako dlho ešte budeme môcť a chcieť pomáhať? Zatiaľ robíme, čo sa dá..., ale bez podpory štátu to už ďalej nezvládneme .... A vojna pokračuje už viac ako 200 dní...

Ak by sme boli v ľudovej rozprávke, už by toho bolo dosť. Triáda by už bola naplnená, tri ťažké úlohy, ktoré hrdina musí splniť, by boli vyčerpané... Ani toto už dnes neplatí, ustálené pravidlá nie sú rešpektované. Ďalšia ťažká, viac či menej splniteľná úloha sa týka bezprecedentného zdražovania energií. Tie stovky percent navyše za plyn, elektrinu, ropu, ktoré nás každý deň atakujú z médií, už zažívame aj v našej každodennosti. A to ešte stále je zima len pred nami... Kým vlani sme zaplatili za zemný plyn a elektrinu približne 700.000 eur, podľa aktuálnych prepočtov by to v tomto roku malo byť 2,35 milióna eur.

Ale už dosť! Ani ja sama už nechcem pokračovať v maľovaní temnými farbami. Chcem obrátiť pozornosť dopredu, ukázať riešenie, zapáliť v nás odvahu, nadšenie a chuť zápoliť s nepriaznivými okolnosťami. Pretože musíme ísť ďalej, či sa nám chce, alebo nie. A pôjde sa nám lepšie s očami upretými pred seba, než pozerajúcimi dozadu.

 Naša univerzita prežila od svojho založenia v roku 1949 mnohé ťažkosti, a stále tu je, stále lepšia a životaschopnejšia. Nevzdávame sa, nezaháľame ani my. Rozvoj školy vo všetkých jej činnostiach sa nezastavil a mnohé z urobeného je vidieť aj voľným okom. Len samotná rekonštrukcia viacerých pavilónov v rámci projektu na zníženie energetickej náročnosti je istou zbraňou proti drahým energiám. Nechcem si predstaviť tú spotrebu energií, keby sme nemali zateplený pavilón chémie i farmácie, pavilóny 17 a 25, naposledy pavilóny 12 a 14. Pavilón 39 je v realizácii a už o niekoľko týždňov sa začnú práce na pavilónoch 4 a 6. A nie je to zbraň jediná. Dlhodobo prijímame úsporné opatrenia a na zníženie energetickej závislosti plánujeme inštalovanie peletovacieho zariadenia a transformáciu systému kúrenia na pelety z pre nás dostupných surovín, ako je hnoj, seno či slama z podstielky. Ďalšou možnosťou je inštalácia fotovoltaiky. Otvorenou  otázkou stále ostáva postoj Ministerstva financií Slovenskej republiky k navýšeniu finančných prostriedkov na vykrytie zvýšených cien energií pre všetky verejné vysoké školy. Zatiaľ jediné, čo môžeme konštatovať je, že poddimenzované financovanie vysokých škôl doteraz stačilo ako-tak na prežitie, nie však na rozvoj, teraz však nestačí ani na základný chod univerzít.

     

Spolupráca  a vzájomné prepojenie je cesta integrácie

Často pertraktovanou témou týchto čias je integrácia, spájanie vzdelávania a praxe či prepojenie akademického a podnikateľského prostredia. Tieto trendy zachytila aj naša univerzita, keď sme sa pred rokom stali zakladajúcim členom dvoch záujmových združení právnických osôb – Inovačného centra Košického kraja (ICKK) a Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster CNIC), a to spolu s Košickým samosprávnym krajom, Mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a spoločnosťou Cassovia Discovery Park.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvoriť nové pracovné príležitosti pre obyvateľov regiónu, zastaviť odliv mozgov z Košického kraja a rozvíjať nový high-tech priemysel. K dlhoročnej úzkej spolupráci medzi univerzitami a vedcami sa pridal verejný a súkromný sektor, aby sa týmto spôsobom posunula aj do inštitucionálnej polohy so zámerom uchádzať sa o podporu európskych štrukturálnych fondov. Dôležitou súčasťou projektu budú aj investície do vedeckej infraštruktúry, univerzitných budov, školských internátov a vybavenia vedeckých parkov. Integrácia vedecko-výskumnej činnosti a budovanie infraštruktúry by mohlo mať šancu získať finančné prostriedky z plánu obnovy.

Takže spolupráca  a vzájomné prepojenie je cesta integrácie, ktorou kráčať musíme a aj chceme. Avšak snaha o integráciu košických vysokých škôl, ktorá by viedla k vytvoreniu jednej veľkej košickej univerzity so stratou našej právnej subjektivity, mena, značky, hrdosti a jedinečného postavenia v národnom i medzinárodnom vzdelávacom priestore nie je cestou, ktorou by sme sa chceli uberať.

Každý študent si zaslúži pozornosť

V tejto ťažkej dobe nesmieme zabúdať, čo je základným  poslaním univerzity, a to je vzdelávanie, čo bez študentov možné nie je. Na kvalitu našej práce sa môžeme pozerať z rôznych uhlov, použiť rôzne kritériá, ale svoju veľkú výpovednú hodnotu má určite záujem o štúdium a celkový počet študentov. A to o to skôr, ak sa to deje v čase klesajúceho počtu záujemcov o vysokoškolské štúdium či z demografického pohľadu celkovo klesajúceho počtu mladých ľudí. V ak. roku 2022/2023 máme k dnešnému dňu spolu 2206 študentov. 1671 ich študuje v slovenskom jazyku, 535 v anglickom. Do prvého ročníka nastúpilo v slovenskom štúdiu 463 študentov, v anglickom 135. Ak budem rátať so 44 študentmi Animal Science, zapísanými do prvého ročníka v našej partnerskej Nord University, ktorí po troch semestroch prídu k nám, máme v porovnaní s minulým akademickým rokom o 161 študentov viac. Sú to čísla naozaj potešujúce a verím, že predstavujú trend dlhodobý.

Nevnímajme ale tieto počty len ako čísla. Každý jeden študent si zaslúži našu pozornosť, každého jedného musíme vnímať ako unikátnu ľudskú bytosť so svojím životným osudom, potrebami a problémami. Uplynulé roky sa podpísali na psychike mladých ľudí, ktorí boli ochudobnení o sociálne kontakty, v dôsledku izolácie stratili schopnosť komunikácie, trpia psychickými problémami a potrebujú našu pomoc. Podľa údajov Európskej asociácie univerzít viac ako 20 % študentov trpí depresiami a má problém sa integrovať do študentskej  komunity. Podajme im pomocnú ruku, nebuďme nevšímaví, aj toto je rozmer, ktorý by mal mať každý pedagóg.

Táto doba priniesla aj devalváciu základných ľudských hodnôt. A práve v takejto dobe   je úloha učiteľa nenahraditeľná, keď jeho povinnosťou je študentov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Buďme zodpovední za formovanie ich charakteru, vštepujme im ľudskosť, pracovitosť,  ústretovosť, vzájomné rešpektovanie sa, princípy demokracie a tolerancie, a to nielen slovami, ale najmä osobným príkladom. Nech sú študenti pre nás partnermi, na ktorých názore záleží, nech spoločne s nami formujú univerzitu a prispievajú k jej rozvoju. Pocit spolupatričnosti a hrdosti na svoju alma mater je to, čo by nás malo všetkých spájať.

Univerzita sú ľudia, pribúdajú mladí pedagógovia

Ako som už mnohokrát vo svojich príhovoroch zdôrazňovala, univerzitu tvoria predovšetkým ľudia. Ak sú to ľudia pre školu zapálení, ktorí svoju prácu vnímajú ako poslanie a robia ju s nadšením a so srdcom, stále máme nádej a perspektívu, že aj toto ťažké obdobie zvládneme a budúcnosť sa nám odmení prosperujúcou školou a úspešnými absolventmi.

K dnešnému dátumu pracuje na univerzite 554 zamestnancov, z toho je 206 učiteľov,  42 výskumných pracovníkov (v počte ktorých sú aj postdoktorandi a členovia projektových tímov), 187 THP zamestnancov a 119 zamestnancov v robotníckych profesiách. V akademickom roku 2021/2022 spolu 20 vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov ukončilo s univerzitou svoj pracovný pomer, naopak, do pracovného pomeru nastúpilo 8 vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a 2 postdoktorandi.

Možno si spomínate, ako sme v minulosti dlhodobo zápasili s tzv. generačnou kontinuitou a vysokým priemerným vekom vyšších učiteľov. Teším sa, že sa naša štatistika v uplynulom období v tomto smere vylepšila. Pribudli nám dve nové profesorky a jeden nový profesor, 6 nových docentiek a 8 docentov, ktorí nám výrazne vylepšili vekový priemer vyšších učiteľov  na univerzite. Aj týmto spôsobom podporujeme mladých tvorivých pracovníkov, ktorí majú možnosť svojho kvalifikačného rastu  a naplňovaním kvalitatívnych kritérií prispievajú k ďalšiemu napredovaniu školy. Veď na ich pleciach stojí budúcnosť našej vzdelávacej ustanovizne.

Pripomeňme si tichou spomienkou aj tých, ktorí boli dlhé roky súčasťou univerzity a v roku 2020 a 2021 nás opustili – prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., Františka Baraňová a  MVDr. Gabriela Csizsmárová. Uctime si ich pamiatku minútou ticha!

Rok 2022 bol aj rokom volieb do akademického senátu. Iste o tom viac povie vo svojom  príhovore nový predseda senátu. Ja by som len chcela všetkým novozvoleným členom akademického senátu popriať dostatok energie, múdrosti, rozhodnosti  a  úspechov v ich nastávajúcom funkčnom období.

     

Novela VŠ zákona rozbúrila hladinu

Hladiny nášho osobného i profesionálneho života v minulom roku nebúrila len pandémia či financie. O rozruch sa postarala aj pripravovaná novela vysokoškolského zákona z dielne ministerstva školstva. A rozruch to nebol veru malý. Naprieč celým Slovenskom i naprieč všetkými reprezentantmi vysokého školstva počnúc Slovenskou rektorskou konferenciou, cez Radu vysokých škôl, Študentskú radu vysokých škôl, Odborový  zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku až ku viacerým univerzitám či k ich akademickým senátom sa vyjadroval zásadný nesúhlas s viacerými návrhmi pripravovanej novely. 

Aj my sme sa pridali k tým, ktorí vyjadrili obavy z budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku, podporili sme snahy o uchovanie autonómie akademického prostredia a deklarovali rozhodnutie urobiť všetko v záujme dosiahnutia efektívneho dialógu s vládou Slovenskej republiky. Výsledok už dnes vieme. Novela vysokoškolského zákona bola prijatá. Niektoré požiadavky vypočuté boli, niektoré nie. Nás teraz čaká maratón novelizácií a zosúlaďovania našich vnútorných predpisov s novým zákonom, nekonečná administratívna práca. A až nasledujúce mesiace ukážu, akú kvalitu vysokému školstvu novela priniesla.

Akreditácia a kvalita rezonujú na rôznych úrovniach

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je slovné spojenie, ktoré v poslednom čase rezonuje na rôznych úrovniach. Nepochybne všetci chceme, aby vzdelávanie, ktoré poskytujeme, bolo na kvalitatívne vysokej úrovni. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má za sebou náročné leto. V súlade s platnou legislatívou sme museli k 31. augustu 2022 oznámiť Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a so štandardmi pre vnútorný systém kvality.

Tento proces si vyžadoval veľké množstvo administratívnej práce, pretože nové akreditačné kritériá sú nastavené veľmi náročne. Na procese prípravy materiálov pre Akreditačnú komisiu UVLF v Košiciach sa podieľali jednotlivé komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijných programov, ďalší zamestnanci univerzity a predovšetkým prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., doc. MVDr. Peter Korim, PhD., a kvestor Ing. Róbert Schréter, PhD. Akreditačná komisia UVLF pod vedením prof. MVDr. Zuzany Ševčíkovej, PhD., ktorej členmi sú za UVLF aj doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD., a Ing. Róbert Schréter, PhD., celé leto hodnotila predložené materiály, ktoré deklarovali zosúladenie študijných programov a odborov habilitačného a inauguračného konania so štandardami SAAVŠ.

Akreditačná komisia UVLF v Košiciach otvorila a ukončila celkovo 83 konaní, v ktorých posudzovala súlad študijných programov a odborov habilitačného a inauguračného konania so štandardami SAAVŠ, pričom do 31. augusta 2022 vydala celkovo 100 rozhodnutí. Celkovo bolo zosúladených 10 študijných programov na prvom stupni vysokoškolského štúdia, 4 študijné programy na druhom stupni vysokoškolského štúdia, 5 študijných programov na spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia, 44 študijných programov na treťom stupni vysokoškolského štúdia, 7 odborov habilitačného konania a 7 odborov inauguračného konania.

Na rozdiel od iných veľkých vysokých škôl naša univerzita nemusela zrušiť žiadne študijné programy na prvom, druhom a spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania boli zrušené študijné programy neurovedy, súdne a verejné veterinárske lekárstvo a virológia. UVLF tiež požiadala SAAVŠ o zrušenie odborov habilitačného a inauguračného konania súdne a verejné veterinárske lekárstvo, veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, virológia a výživa zvierat a dietetika. UVLF úspešne ukončila proces zosúlaďovania vnútorného systému kvality ako aj zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačného a inauguračného konania so štandardami SAAVŠ v stanovenom termíne a 30. augusta 2022 oznámila túto skutočnosť Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. Do konca roka 2022 musíme vypracovať samohodnotiacu správu a požiadať SAAVŠ o posúdenie nášho vnútorného systému kvality.

V medzinárodnom meradle hodnotenia vysokých škôl má naša univerzita garantovaný status evalvovanej a akreditovanej školy v rámci EAEVE len do roku 2025. V roku 2022 sme boli povinní zaslať priebežnú správu, ktorá  mala preukázať napĺňanie hlavných evalvačných indikátorov, najmä v oblasti klinickej činnosti. Naša správa bola akceptovaná a bolo konštatované, že dodržiavame podmienky akreditácie.  Dosiahnutie dostatočnej kvality klinickej výučby, počtu pacientov a pitiev všetkých druhov zvierat je náročná úloha, na ktorú musíme sústrediť všetku našu snahu. Neobhájenie statusu akreditovanej univerzity by malo pre nás mimoriadne nepriaznivé následky. Túto skúsenosť sme už mali a trvalo dlho, kým sme sa z nej spamätali.

V tejto súvislosti nezastupiteľnú úlohu zohrávajú klinické pracoviská. Výrazné skvalitnenie veterinárnych služieb prinesú našej Univerzitnej veterinárnej nemocnici v budúcnosti nové prístroje magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie. Len pred niekoľkými dňami sme podpísali memorandum o spolupráci so spoločnosťou HardWood VetCare, ktorá je vlastníkom najväčšej siete súkromných veterinárnych kliník v Čechách a na Slovensku. Spoločnosť má záujem o poskytovanie služieb prostredníctvom magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie, ktoré sprístupní aj pre účely výučby študentov univerzity a našich klientov. Nebudeme musieť posielať našich pacientov na iné súkromné kliniky, do iných miest, ale nájdu komplexnú špičkovú diagnostiku na jednom mieste tak, ako nám to prináleží. Univerzita umožní prevádzkovanie MR a CT na svojich klinikách a bude hľadať aj ďalšie možnosti na vybudovanie partnerstva a dlhodobú spoluprácu, najmä v školení európskych špecialistov, tzv. diplomate. Aj to môže prispieť k úspešnému procesu medzinárodnej akreditácie.

     

Univerzita ako miesto slobodného vedeckého bádania

Univerzity sa spájajú nielen so vzdelávaním, ale sú aj   miestom slobodného vedeckého bádania. Vedecko-výskumná činnosť našej  školy je organizovaná v piatich oblastiach: predklinická oblasť – pracoviská prevažne neinfekčného charakteru,  predklinická oblasť – pracoviská prevažne infekčného charakteru, hygiena potravín a životné prostredie, klinická oblasť  a farmácia.

Uplynulý rok priniesol markantné zvýšenie počtu publikačných výstupov, projektovú úspešnosť aj v zahraničnom meradle vo všetkých dominantách výskumu.  Oceňujem snahu všetkých tvorivých pracovníkov, ktorí sa zapájali do výziev rôznych grantových schém, pripravovali projekty, neodradil ich neúspech a pokračovali ďalej. Vedenie univerzity uvoľnilo na podporu publikačnej činnosti preplatením poplatkov až vo výške viac ako 60 000 eur, čo sa prejavilo rekordným počtom 198 IF publikácií. Celkový počet projektov na univerzite dosiahol 100, čo predstavuje najviac za ostatné roky.

V spojení s komunitou a spoločnosťou

Boli spomenuté dve základné úlohy univerzity, a to vzdelávanie a vedecké bádanie. Tretím poslaním univerzity je práca pre spoločnosť, komunitu ľudí, pre región. Ako môžeme my napĺňať toto poslanie, zvlášť v týchto turbulentných časoch? Je množstvo oblastí, v ktorých môžeme byť užitoční a zviditeľniť sa v našom meste či regióne aktivitami, ktoré budú zaujímavé pre jeho obyvateľov. Naše zameranie nás predurčuje angažovať sa v oblasti ochrany životného prostredia. Preto aj keď aktuálne svetové krízy čiastočne odviedli pozornosť od klimatického ohrozenia, uplynulý rok sme sa venovali aj tomu, aby sa z našej univerzity stala univerzita s prívlastkom zelená.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa zapojila do celosvetovej kampane proti zmene klímy a podpísala iniciatívu Race to Zero for Universities & Colleges. Spolu s ďalšími 1050 univerzitami a inštitúciami zo 86 štátov, v ktorých študuje  10 miliónov študentov, sa svojím podpisom zaviazala, že podporí trojbodový program: mobilizáciu väčšieho množstva zdrojov pre výskum zameraný na klimatické zmeny, záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030 alebo najneskôr do roku 2050 a rozvoj v poskytovaní vzdelávania v oblasti životného prostredia a udržateľnosti v učebných osnovách, študentských ale aj komunitných programoch. Mnohé „zelené aktivity“ na univerzite dlhoročne realizovali ako zamestnanci, tak aj študenti. Boli to viac či menej pravidelné a dobrovoľné aktivity nadšencov a pre planétu zapálených ľudí. Súčasnosť si vyžaduje premeniť zapálenosť na trvalý a udržateľný postoj a prístup. Preto v nadväznosti na podpísanie tejto iniciatívy vznikla pracovná skupina Zelená univerzita, o aktivitách ktorej sa od septembra 2021 dočítate aj v pravidelnej rubrike v Spravodajcovi UVLF, na našom webe či facebooku.

Potešujúcou najmä pre mladých kolegov bola pred časom aj informácia o zriadení našej vlastnej materskej školy. Z účelovo viazaných finančných prostriedkov z ministerstva školstva sme začali rekonštrukciu priestorov v pavilóne 13, kde bude umiestnená jednotriedna materská škola pre približne dvadsať detí vo vekovej kategórii 3 až 6 rokov. Škôlka by mala byť špecifická v budovaní vzťahu detí k prírode, zvieratám a životnému prostrediu. Náš zámer bol otvoriť škôlku už teraz na jeseň, z objektívnych príčin sa to nestihlo, ale práce pokračujú a snáď čoskoro sa tam budú  učiť a šantiť deti našich zamestnancov či študentov.

Náročné povolanie pedagóga

Povolanie vysokoškolského pedagóga je veľmi náročné. Vyžaduje veľa času, energie a nadšenia. Nekončí skončením prednášky či praktického cvičenia. Príprava na vyučovací proces, hodnotenie testov, vypracovávanie posudkov, vedenie záverečných prác či príprava projektov často zasahuje aj do nášho voľného osobného času. Ovplyvňuje chod našich rodín, dovoleniek a obmedzuje čas na iné aktivity. Ale je súčasne aj veľmi obohacujúcim. Je to neustála interakcia s mladými ľuďmi, vidíte, ako sa vám formujú pred očami, získavajú zručnosti a vedomosti, pripravujú sa na profesiu, ktorú zvládnu  najmä vďaka vám.  Preto nám všetkým prajem veľa študentov smädných po vedomostiach a zapálených pre profesiu, radosť a nadšenie pre ťažkú prácu učiteľa. Nech je každý deň nadchádzajúceho akademického roku nielen monotónnym pracovným dňom nekonečného semestra, ale aj dňom, ktorý vám prinesie niečo nové a inšpirujúce.

Vážená akademická obec, vážení zamestnanci,
pre život univerzity sú potrební nielen učitelia, ale aj množstvo ďalších profesií, ktorých pomoc a podporu pri zabezpečovaní nášho poslania potrebujeme. Každý jeden zamestnanec na akejkoľvek pozícii je súčasťou súkolia, ktoré len vďaka vzájomnej prepojenosti dokážeme udržať v chode. A tak my všetci tvoríme súčasnosť a zodpovedáme za budúcnosť našej školy. Práca vás všetkých  je náročná,  je zodpovedná  a určite je záslužná. Vždy takou bola a nič z toho neuberá dnešné spochybňovanie overených hodnôt. A budúcnosť potvrdí nezastupiteľnú úlohu vysokých škôl nielen pri odbornej príprave študentov, ale aj pri osobnostnom a morálnom formovaní generácií, ktoré prevezmú zodpovednosť za svet v čase jeho závratných premien.   

Dovoľte mi na začiatku nového akademického roka sa vám poďakovať za vašu prácu, obetavosť, ochotu podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti, často aj nad rámec povinností, na úkor rodiny a voľného času. Poďakovať sa Vám za všetko, čo robíte v prospech kolektívu, v prospech univerzity i celej spoločnosti. A je to tiež chvíľa, kedy Vám chcem popriať do nasledujúcich mesiacov pevné zdravie, dostatok síl, energie a trpezlivosti, ktoré sú také dôležité pre Vašu pedagogickú, vedeckú, organizačnú či inú prácu. Tiež Vám prajem veľa tvorivých nápadov a ich úspešnú realizáciu, a to v priateľskom a podnetnom kruhu kolegov, spolupracovníkov i vnímavých študentov. Prajem vám, aby to negatívne, čo nás obklopuje, nikdy neprekonalo váš vlastný obranný múr postavený z kameňov múdrosti, odhodlania, viery, optimizmu, sily a harmónie. Nech vaše pracovné úspechy idú ruka v ruke s rodinným šťastím a pokojom.