Loading...

Oznamy

Na UVLF sa začal nový akademický rok pre vyše 2200 študentov

Na UVLF sa začal nový akademický rok pre vyše 2200 študentov

19.09.2022   Aktuality

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v pondelok 19. septembra 2022 začal nový akademický rok 2022/23 pre 2 206  študentov vo všetkých študijných programoch. Z tohto celkového počtu je 1671 študentov v programoch vyučovaných v slovenskom jazyku (463 z nich je novoprijatých) a 535 v anglickom jazyku (z toho 135 novoprijatých). Novinkou sú dva novootvorené študijné programy – trojročný bakalársky nazvaný veterinárna sestra a dvojročný magisterský program pohoda a ochrana zvierat.


Vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
(zľava) Jozef Nagy, Martin Tomko, Zita Faixová, Jana Mojžišová, Alexandra Trbolová, Slavomír Marcinčák

     

Najviac mladých ľudí, spolu 1693, bude študovať v spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo (738 v slovenskom a 415 v anglickom jazyku), farmácia (418) a hygiena potravín (122 študentov).

Do prvého stupňa, teda bakalárskeho štúdia, sa v dennej i externej forme zapísalo 463 študentov v programoch kynológia (177 študentov), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterpii a hippoterapii (86), bezpečnosť krmív a potravín (31), náuka o živočíchoch - spoločný študijný program s partnerskou Nord University v Bodø v Nórsku (120 študentov). Po prvýkrát sa otvoril aj nový študijný program veterinárna sestra, zapísaných je v ňom 49 študentov, z toho 19 v externej forme.

V druhom stupni vysokoškolského štúdia je zapísaných spolu 50 študentov. V programe trh a kvalita potravín 17 študentov a v novootvorenom programe pohoda a ochrana zvierat 33 študentov v dennej forme.

Ak nepočítame veľkú skupinu nórskych študentov v rámci spoločného študijného programu, ďalší novoprijatí mladí ľudia študujúci v anglickom jazyku pochádzajú najmä z Francúzska (52), Islandu (14), Izraela (9), Írska (8), Indie (4), Nórska (3), Grécka (2), Švédska (2) a po jednom z Poľska, Veľkej Británie, Kanady, Malty, JAR, Belgicka, Holandska, Nemecka, Ruska, Srí Lanky, Španielska, Švajčiarska a Ukrajiny. Študenti vyšších ročníkov v doktorskom štúdiu sú najmä z Nórska (90), Francúzska (70), Islandu (24), Írska (23), Izraela (23), Veľkej Británie (21) a Grécka (7). Okrem ďalších európskych krajín sú na univerzite aj študenti z USA, Kanady, JAR, Indie, Bahrajnu, a Seychelov.

     

Na slávnostnom otvorení v aule univerzity sa zúčastnili rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., predseda Akademického senátu UVLF prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., kvestor Ing. Róbert Schréter, PhD., predseda Rady Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., členovia vedeckej rady, učitelia, doktorandi, zamestnanci univerzity, pracovníci účelových zariadení a študenti všetkých študijných programov i ročníkov.

          

Rektorka UVLF Jana Mojžišová na slávnostnom otvorení nového akademického roku  vyzdvihla pracovníkov, ktorí v roku 2021 vynikli kvalitou svojej publikačnej činnosti. Za najvyšší počet publikácií v karentovaných časopisoch a v časopisoch evidovaných v databázach Web of Science a SCOPUS s afiliáciou našej univerzity udelila ocenenie doc. MVDr. Lenke Luptákovej, PhD., z katedry biológie a fyziológie. Za publikáciu v časopise s najvyšším impakt faktorom udelila ocenenie doc. MVDr. Tomášovi Csankovi, PhD., z katedry mikrobiológie a imunológie.  Za dosiahnutie najvyššieho počtu ohlasov získal ocenenie prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. z katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia. Za najvyšší počet publikácií v karentovaných časopisoch a v časopisoch evidovaných v databázach Web of Science a SCOPUS pre mladých tvorivých pracovníkov do 35 rokov rektorka ocenila MVDr. Filipa Koľveka, PhD., z Kliniky koní Univerzitnej veterinárnej nemocnice.

     

     

Na umocnenie atmosféry otvorenia nového akademického roku zazneli skladby v podaní pedagógov Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach - flautistiky Júlie Burášovej  a klaviristu Tomáša Labanca: štyri časti Suite Antique Johna Ruttera a Libertango od Astora Piazzollu.