Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

MVDr. Márie Lapšanskej

Dizertačná práca:
Vyšetrenie sietnice vo vzťahu k endokrinologickým ochoreniam u psov, výskyt a diagnostika
Oponenti:
Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Jiří Beránek, PhD., Veterinární klinika - Pardubice
MVDr. Šárka Krisová, PhD., Veterinární univerzita v Brně
Termín obhajoby:
14. júla 2022 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

MVDr. Filipa Koľveka

Dizertačná práca:
Arthrodézia proximálneho interphalangeálneho kĺbu koňa
Oponenti:
Prof. Ing. Marko Halo, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
MVDr. Martin Mihály, PhD., Veterinárna klinika Slon v Košiciach
MVDr. Filip Kološ, PhD., Veterinární univerzita v Brně
Termín obhajoby:
14. júla 2022 o 10.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné prostredie

MVDr. Moniky Slivkovej, rod. Lellákovej

Dizertačná práca:
Analýza zmien niektorých parametrov pri posudzovaní welfare koní
Oponenti:
Prof. Ing. Eva Voslářová, PhD., Veterinární univerzita v Brně
Prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ing. Ondřej Bučko, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Termín obhajoby:
15. júla 2022 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.