Loading...

Oznamy

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 07. 07. 2022

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 07. 07. 2022

01.07.2022   Oznamy zamestnancom

Pozývam Vás na 1. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční

dňa 7. júla 2022 (štvrtok) o 11:00 hod.

v posluchárni P-34 (Aule UVLF v Košiciach)

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Odovzdanie ďakovných listov členom akademického senátu za prácu vo funkčnom období 2018 – 2022
  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
  4. Kontrola uznesení
  5. Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
  6. Návrh na úpravu poplatkov za ubytovanie v Študentských domovoch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  7. Návrh na zloženie pracovných výborov Akademického senátu UVLF v Košiciach
  8. Návrh času a miesta volieb kandidáta na rektora a na zloženie volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027
  9. Rôzne
  10. Záver

S pozdravom

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach