Loading...

Oznamy

Technická univerzita v Košiciach oslavuje 70 rokov existencie. Blahoželáme kolegom!

Technická univerzita v Košiciach oslavuje 70 rokov existencie. Blahoželáme kolegom!

08.06.2022   Aktuality

Naša partnerská Technická univerzita v Košiciach oslavuje 70 rokov existencie. Všetkým našim kolegom, zamestnancom, študentom, projektovým a vedeckým partnerom, ale aj priateľom a spolupracovníkom srdečne blahoželáme!

Pri tejto príležitosti sa v  stredu 8. júna 2022 o 11.00 h v priestoroch auly Maxima Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) uskutočnilo Slávnostné zhromaždenie akademickej obce TUKE, na ktorom sa zúčastnila aj rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Z rúk rektorka Technickej univerzity Košice Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., prevzala Pamätnú plaketu pri príležitosti 70. výročia založenia Technickej univerzity Košice

Korene TUKE siahajú však ešte hlbšie do dávnych čias druhej polovice 18. storočia, keď bola v Banskej Štiavnici v roku 1762 založená slávna Banícka akadémia, ktorú, ako prvú svojho druhu na svete, zriadila panovníčka Mária Terézia. V tomto roku si pripomíname 255. výročie jej vzniku. Počiatky technického vysokého školstva sú v celosvetovej dimenzii späté práve so vznikom Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Jej založenie sa stalo významným míľnikom aj v dejinách európskeho technického vysokého školstva, pretože to bola práve Banícka akadémia, kde sa po prvýkrát aj technické vedné oblasti a študijné disciplíny začali vyučovať univerzitným spôsobom. Jej vznik a štruktúra, metódy a organizácia sa stali vzorom pre zrod ďalších podobných inštitúcií v Európe a vo svete.

Dlhoročná snaha o zriadenie prvej technickej vysokej školy na Slovensku bola úspešne zavŕšená dňa 25. júna 1937, keď sa v Košiciach zriadila Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika. S výučbou sa malo začať už v akademickom roku 1938/39, avšak predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili presťahovať školu najskôr do Prešova, potom do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

K skutočnému vzniku Vysokej školy technickej v Košiciach došlo na základe Vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. z 8. júla 1952 s tromi zakladajúcimi fakultami: Banícka fakulta (v súčasnosti Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií), Hutnícka fakulta (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) a Fakulta ťažkého strojárenstva (Strojnícka fakulta). V roku 1969 pribudla Elektrotechnická fakulta (Fakulta elektrotechniky a informatiky) a v roku 1976, resp. 1977 Stavebná fakulta. K zakladateľom školy a jej jednotlivých odborov patrili významné osobnosti, vďaka ktorým bola Vysoká škola technická, bezprostredne od svojho vzniku, budovaná po vzore európskych technických univerzít.

Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach na základe zákona SNR z 13. februára 1991. V roku 1992 bola v Prešove zriadená Fakulta odborných štúdií, ktorá sa v roku 1996 pretransformovala na dnešnú Fakultu výrobných technológií. V roku 1992 bola zriadená aj Ekonomická fakulta, čím univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín a v tomto trende pokračovala aj v roku 1998, keď bola založená Fakulta úžitkových umení (Fakulta umení). Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005 a stala sa tak nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, renomovanej vzdelávacej inštitúcie v Európe i vo svete.

V súčasnosti má Technická univerzita v Košiciach deväť fakúlt a skoro 9 600 študentov, z toho 23 % zo zahraničia. Medzinárodné hodnotenia Technickej univerzity v Košiciach ju pravidelne radia medzi popredné výskumné univerzity na Slovensku a medzi najdôležitejšie v niektorých disciplínach.

Tu nájdete niekoľko historických záberov jubilujúcej Technickej univerzity Košice