Loading...

Oznamy

Výsledky dotazníkového prieskumu ukázali, ako vnímame životné prostredie na univerzite

Výsledky dotazníkového prieskumu ukázali, ako vnímame životné prostredie na univerzite

27.05.2022   Aktuality

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vznikla minulý rok pracovná skupina ZELENÁ UNIVERZITA. Jej členovia pripravili dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť záujem o podporu environmentálnej zodpovednosti jednotlivca a univerzity. Výsledky budú použité na analýzu súčasného stavu konkrétnych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia na UVLF a na prípravu akčného plánu v súlade s Race to Zero. Dotazník obsahoval 29 otázok, ktoré respondenti začiatkom decembra 2021 vyplnili anonymne. 2021. Dve otázky boli otvorené, pri ostatných respondenti vyberali jednu z viacerých možností. Mohli vyjadriť aj svoje postrehy a návrhy. Dotazník bol emailom rozoslaný zamestnancom (500), doktorandom (108), študentom (1640) a zahraničným študentom (390). Informácie boli zverejnené aj na webovom sídle UVLF a na sociálnych sieťach.

TU NÁJDETE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU O ENVIRONMENTÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI JEDNOTLIVCA A UNIVERZITY

Po vyhodnotení dotazníkov pracovná skupina ZELENÁ UNIVERZITA určila aktivity, ktoré sú už realizované, prípadne ich realizácia je súčasťou realizovaného / podaného / pripravovaného projektu.

UVLF v súčasnosti realizuje projekty na zníženie energetickej náročnosti budov, ich súčasťou je aj rekonštrukcia osvetlenia (pohybové snímače, LED svietidlá). O ich realizácii sme informovali vo výročných správach UVLF v Košiciach, Spravodajcovi UVLF a v článkoch na webovom portáli UVLF.

V spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku a Štátnou ochranou prírody SR v rámci ukončeného projektu LIFE Energia sa zrekonštruovala rozlietavacia voliéra v ÚZ Rozhanovce. V rámci výzvy ACCOS ClimaInfo boli plánované hmyzie domčeky, búdky pre ježkov, úle pre včely, výsadba rastlín a kríkov v plánovanej dažďovej záhrade, triedenie odpadu a osveta v oblasti odpadového hospodárstva, nákup zberných nádob a košov na triedený odpad v areáli UVLF a na účelových zariadeniach, informačné kampane pre študentov, a zamestnancov aj verejnosť, podpora biodiverzity a opätovného využitia odpadov. Tento projekt nebol schválený.

V pripravovanom projekte „Zlepšenie environmentálnych aspektov na UVLF v Košiciach“ bude navrhnutá zelená výsadba stromov a kríkov v areáli Pri hati, výstavba altánku so zelenou strechou pri záhrade liečivých rastlín a pri kynologickom ihrisku Pri hati, osadenie lavičiek, odpadových košov a solárnych lámp, zriadenie podzemných zberných nádrží na zber dažďovej vody na UVLF, v areáli Pri hati, Jazdeckom areáli aj ÚZ Rozhanovce, stojany na bicykle na UVLF a Pri hati.

O ekologických aktivitách sme hovorili aj so starostom našej domovskej mestskej časti Košice – Sever Františkom Ténaiom. Našim zámerom je koordinácia ekologických aktivít mestskej časti a unierzity.

Pracovná skupina ZELENÁ UNIVERZITA pripravila kalendár ekoaktivít, ktoré sa budú konať počas celého roka (zber liekov, zber oleja, swap oblečenia, brigáda v areáli). Okrem toho bolo zriadené kompostovisko a v pavilóne č. 17 boli vytvorené oddychové zóny pre študentov.

Výsledky dotazníkového prieskumu budú inšpiráciou pre Akčný plán UVLF v súlade s iniciatívou Race To Zero For Universities and Colleges