Loading...

Oznamy

Triedenie odpadu – má to zmysel?

Triedenie odpadu – má to zmysel?

30.05.2022   Aktuality

Možno ste si niekedy položili otázku „Prečo je dôležité triediť odpad?“ a „Prečo je táto téma taká aktuálna?“. Dôvodov je mnoho!

Ako prvé je potrebné upozorniť na komunálny odpad. Podľa dostupných informácií v našej krajine vyprodukujeme až 1,9 milióna ton komunálneho odpadu ročne. Tento druh odpadu je najčastejším druhom, s ktorým sa stretávame denne a vyhadzujeme ho do čierneho kontajnera. Hádžeme tam všetko, napriek tomu, že táto cesta nie je najvhodnejším a udržateľným riešením. Alarmujúcou informáciou je, že až polovica by sa dala ešte zužitkovať, keby sme všetci poctivo triedili. Dôsledkom nárastu svetovej populácie, rozširovaním priemyslu a nadprodukciou tovaru, sa priamo úmerne zvyšuje aj množstvo vytvoreného komunálneho netriedeného odpadu. Komunálny odpad je zmesou rôzneho odpadu, ktorý sa buď spaľuje, alebo vyváža na skládky. Skládky sa zvyčajne nachádzajú na okraji miest a obcí, aby neboli na očiach obyvateľom. To môže byť jeden z dôvodov, prečo im mnoho ľudí nevenuje dostatok pozornosti. Hoci v ostatných rokoch sledujeme zvýšený záujem verejnosti o tému skladovania odpadu, zavedenie nových postupov a systémov ide veľmi pomaly. Chýbajú striktné pravidlá určujúce narábanie s odpadom, ktoré by platili, či už pre veľké spoločnosti alebo domácnosti.

V skutočnosti neexistuje reálny dôvod, pre ktorý by sme nemali, alebo nemohli triediť. Stačí len chcieť. Triedenie nás nič nestojí, je jednoduché a dostupné pre všetkých. V konečnom dôsledku znižuje objem pevného komunálneho odpadu, šetrí prírodné zdroje, životné prostredie, znižuje náklady na výrobu

Z pohľadu ochrany zdravia, predstavujú riziko napríklad spaľovne. Spaľovaním komunálneho odpadu sa vypúšťajú do ovzdušia dioxíny. Dioxíny sú toxické chemické zlúčeniny, ktoré sú zlé rozpustné vo vode a dobre rozpustné v tukoch a v organických zlúčeninách podobných tukom. Sú kontaminantmi globálneho ekosystému vrátane ovzdušia, vody, rýb, voľne žijúcej zveri, humánnej populácie, tukových tkanív a mlieka. Výskyt týchto chemických látok je z 98 % spôsobený ľudskou činnosťou.

Zo sociálnych benefitov, ktoré prináša triedenie odpadu je významným vytváranie pracovných miest a zvyšovanie zamestnanosti, edukácia a formovanie vzťahu ľudí k ochrane životného prostredia, ako aj sebarealizácia sociálne odkázaných ľudí.

Z ekonomického pohľadu je dôležité si uvedomiť, že za triedený odpad neplatíme. Okrem toho, spracovateľom surovín sa vďaka využitiu druhotných surovín znižujú náklady, čo spotrebiteľom prináša lacnejšie produkty. V neposlednom rade je výstavba a prevádzka recyklačných technológií výrazne lacnejšia ako výstavba a prevádzka spaľovní, alebo skládok. Veľkým problémom na Slovensku sú aj čierne skládky. Je ťažké vypátrať, kto je za čierne skládky zodpovedný a spravidla na ich odstránení pracujú dobrovoľníci. Odhaduje sa, že na Slovensku sa vyskytuje okolo 6000 čiernych skládok, ktoré sa nachádzajú najmä v okolí ciest a obsahujú rôzne typy malého odpadu.

Pomocou separácie znižujeme nielen množstvo netriedeného odpadu, ale napomáhame aj šetreniu prírodných zdrojov a surovín. Vďaka tomu, že triedený zber vracia druhotné suroviny do výrobného procesu, je možné menej ťažiť prvotné suroviny a menej devastovať nové územia. Nezabúdajme, že aj tá najmenšia pomoc životnému prostrediu bude mať pozitívny dopad pre nás, naše okolie a životné prostredie, ako aj ďalšie generácie.

Pozitívnou správou je, že zberné nádoby rôznych farieb – žlté, modré, zelené, hnedé, červené alebo dokonca aj oranžové, sa stávajú bežnou súčasťou miest a obcí. Aby to malo zmysel je dôležité vzdelávanie obyvateľov o správnom triedení. Všetci vieme, že žlté kontajnery sú určené na plastový odpad, ale treba si dávať pozor na to, aký typ plastu vieme recyklovať. To isté platí aj pre papier, viacvrstvové obaly či kovy. Netreba zabudnúť aj na iné druhy odpadu ako je elektro odpad, exspirované lieky, oleje či nebezpečný odpad. Tieto druhy odpadu majú svoje špeciálne zberné nádoby. Príklad významu triedenia si môžeme predstaviť na plastovej fľaši. Plasty majú veľmi dlhú dobu rozložiteľnosti, až 450 rokov. Tým, že ich nenecháme voľne v prírode, zabránime napríklad tvorbe mikroplastov, ktoré sa stále častejšie objavujú pri odobratých vzorkách vodných živočíchov. Organizmus sa s nimi nevie vysporiadať a tak sú v ňom „uväznené“. V prípade potravinových zvierat, tak predstavujú aj riziko ohrozenia zdravia ľudí. V roku 2018 bol prevedený celosvetový výskum organizáciou Orb Media, v ktorom sledovali prítomnosť mikroplastov vo vzorkách pitných zdrojov vody. Zistilo sa, že zo 159 vzoriek vody až  83 % obsahovalo mikroskopické vlákna plastu. Mikroplasty sa objavili aj v zdrojoch pitnej vody na Slovensku.

Mnohí sa určite pýtame, čo môžeme robiť pre zvýšenie udržateľnosti zdravého životného prostredia. Aj v tomto prípade platí, že najlepšie je začať od seba. Stačí začať triedením odpadu, ktorý sme sami vyprodukovali. Nepozerajme sa na to, či triedi odpad náš sused. Nenechajme sa odradiť názormi, že v konečnom dôsledku aj tak všetok odpad končí na jednom mieste. Nedajme sa znechutiť tým, že človek sám nič nezmôže. Práve naopak! My buďme príkladom! My povzbudzujme! My inšpirujme! My pri nákupe pečiva použime plátenné vrecúško namiesto mikroténového. Kupujme ovocie a zeleninu voľne uloženú. Nenakupujme zbytočne veľa potravín, ktoré potom vyhodíme. Zabudnime na igelitky a začnime používať ekologicky šetrnú tašku. Po istom čase si na ekologické spôsoby zvykneme a stanú sa pre nás prirodzenou rutinou. Okrem toho, že budeme produkovať  menej odpadu a ušetríme nenakupovaním zbytočností, budeme mať aj radosť z krajšieho a zdravšieho prostredia. Začnime teda ešte dnes a ukážme svojmu okoliu, že triedenie odpadu má zmysel a  priaznivý dôsledok pre životné prostredie a lepší život na našej planéte.

Spracoval: Rastislav Ringer, 2. ročník ŠP VVL