Loading...

Oznamy

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vnútorného predpisu č. 1, čl. 5, bod 4 a 5

Akademický senát UVLF v Košiciach

v y h l a s u j e   

voľby kandidáta na rektora

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

Termín volieb:
27. október 2022 o 13:00 hod.