Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe mikrobiológia

PharmDr. Karolíny Englerovej

Dizertačná práca:
Antimikrobiálny a antibiofilmový potenciál bioaktívnych produktov prospešných mikroorganizmov voči multirezistentným patogénnym baktériám
Oponenti:
Prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Andrea Lauková, CSc., Centrum biovied SAV v Košiciach
Termín obhajoby:
2. februára 2022 o 10.00 hodine
Miesto obhajoby:
Obhajoba sa bude konať on-line formou prostredníctvom Microsoft Teams.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat

MVDr. Miroslavy Vargovej

Dizertačná práca:
Imunomodulačné vlastnosti bakteriocínov a bakteriocín-produkujúcich kmeňov a mechanizmy ich účinku v antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou
Oponenti:
Prof. MVDr. Peter Juriš, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Jindřich Šoltys, CSc., Parazitologický ústav SAV v Košiciach
Termín obhajoby:
2. februára 2022 o 13.00 hodine
Miesto obhajoby:
Obhajoba sa bude konať online formou prostredníctvom Microsoft Teams.