Loading...

Oznamy

Výzva na obsadenie pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov - postdoktorandov

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu:

 1. na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, ITMS2014+ kód projektu: NFP313010V455, v pozícii „vedecko-výskumný pracovník“ s týmito požiadavkami:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa
 • vedecká hodnosť PhD. v študijných programoch študijného odboru biológia (vyhl. MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z.)
 • zoznam publikačnej činnosti (CC a impaktované publikácie)
 • aktívna znalosť používania programov balíka Word Office, Excel a PowerPoint
 • pracovný životopis

Uchádzač bude pracovať na výskumnú tému: „Vývoj terapeutických biomolekúl (peptidov) proti patogénom: borélia, vírus horúčky dengue a SARS-CoV-2.“

 1. na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, ITMS2014+ kód projektu: NFP313010V455, v pozícii „vedecko-výskumný pracovník“ s týmito požiadavkami:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa
 • vedecká hodnosť PhD. v študijných programoch študijného odboru biológia (vyhl. MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z.)
 • zoznam publikačnej činnosti (CC a impaktované publikácie)
 • aktívna znalosť používania programov balíka Word Office, Excel a PowerPoint
 • pracovný životopis

Uchádzač bude pracovať na výskumnú tému: „Vývoj diagnostického testu na báze molekulovo-genetických metód na detekciu arbovírusov.

Žiadosti s požadovanými podkladmi žiadame zaslať na Referát vedecko-výskumnej činnosti UVLF v Košiciach najneskôr do 21.1.2022. Začiatok pracovného pomeru je 1.2.2022.

V Košiciach, 21.12.2022.