Loading...

Oznamy

Pozvánka na 23. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 25. 11. 2021

18.11.2021   Oznamy zamestnancom

Pozývam Vás na 23. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční

dňa 25. novembra 2021 (štvrtok) o 14.00 hod.

v posluchárni P-34 (Aule UVLF v Košiciach)

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
  3. Kontrola uznesení
  4. Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia Dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach na obdobie 2018 – 2023
  5. Návrh na stanovenie počtu prijímaných uchádzačov, podmienky prijatia, hodnotenie prijímacieho konania a ďalších podmienok prijatia na UVLF v Košiciach na akademický rok 2022/2023 – doplnenie
  6. Návrh zmien vnútorného predpisu – Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach platné na akademický rok 2022/2023
  7. Návrh zmien vnútorného predpisu – Postup pri prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Štatút prijímacej komisie pre prvý, druhý a spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania a prijímacej komisie pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania. Spoločný rokovací poriadok prijímacej komisie pre prvý, druhý a spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania a prijímacej komisie pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania
  8. Návrh aktualizácie bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach
  9. Rôzne
  10. Záver

S pozdravom

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach